Vierde Zondag van Pasen (A)

Patrick Lens
Zondag 3 mei

In die tijd zei Jezus:
“Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u:
wie niet door de deur,
maar langs een andere weg de schaapskooi binnengaat,
hij is een dief en een rover.

Bekijk de video

Troisième dimanche de Pâques (A)
Les disciples en route vers Emmaüs ont quitté la ville sainte. Sont-ils deux hommes, Cléopas et un autre disciple ou est-ce plutôt un couple : Cléopas et son épouse ?  Cette deuxième hypothèse, même si elle n’est pas la plus présente dans la littérature exégétique, dirait que le Christ ressuscité est apparu à un homme et une femme, c’est-à-dire à l’ensemble de la Création.  Le Fils de Dieu, après sa résurrection s’adresse donc ainsi à chacune et chacun de nous. Et en ce temps de confinement, nous sommes d’ailleurs un peu comme ces disciples d’Emmaüs.  Ils ne comprennent pas ce qu'il leur est arrivé. Il y a chez eux de l'incrédulité, de la tristesse, de l'aveuglement. Ils sont aussi bouleversés, reconnaissent-ils. Ils sont là, marchant sur la route de leur vie avec tant de questions restées sans réponse. Un peu comme les nôtres aujourd’hui : pourquoi une telle pandémie ?  Où est Dieu en ce moment ?  De quelle manière, vit-il ce qui nous arrive ? 

Lire l'homélie en français

Derde Zondag van Pasen (A)

Bernard De Cock
Zondag 26 aprilLucas 24, 13-35

En zie, twee van hen gingen diezelfde dag naar een dorp, dat ongeveer twee uur gaans van Jeruzalem ligt, genaamd Emmaüs.
En ze spraken met elkaar over alles wat voorgevallen was.
En het geschiedde, toen ze zo spraken en met elkaar van gedachten wisselden, dat Jezus zelf zich bij hen voegde en met hen meeging.
Maar hun ogen waren niet bij machte hem te herkennen.
Hij sprak echter tot hen: Wat zijn dat voor zaken, die jullie onderweg met elkaar overleggen? En ze bleven staan, met sombere gezichten.
En de een, Kleopas genaamd, antwoordde en sprak tot hem: Bent u de enige onder de vreemden in Jeruzalem, die niet weet, wat daar in deze dagen is gebeurd?
En hij sprak tot hen: Wat dan? En zij zeiden tot hem: Dat met Jezus van Nazareth, die een profeet was, machtig in werk en woord voor God en het hele volk;
hoe onze hogepriesters en de oversten hem hebben overgeleverd om hem ter dood te veroordelen en hem gekruisigd hebben.
Wij hoopten evenwel, dat hij het was die Israël verlossen zou. Maar met dit al is het nu al de derde dag, dat dit gebeurd is.
Ook hebben enkele vrouwen uit ons midden ons hevig doen schrikken; zij waren in de vroegte bij het graf geweest
en hadden zijn lichaam niet gevonden, en zijn toen komen zeggen, dat ze een verschijning van engelen hadden gezien die zeiden dat hij leeft.
En sommigen van ons zijn naar het graf gegaan en hebben het zo bevonden als de vrouwen hebben gezegd; maar hem zagen ze niet.
En hij sprak tot hen: 0 jullie dwazen, tragen van hart om niet te geloven alles wat de profeten gesproken hebben!
Moest de Christus dit niet lijden om in zijn heerlijkheid in te gaan?
En toen begon hij bij Mozes en alle profeten en legde hun uit, wat in al de Schriften over hem gezegd was.
En ze naderden het dorp, waar ze heen gingen. En hij deed alsof hij verder wilde gaan.
En ze nodigden hem met aandrang uit en zeiden: Blijf bij ons; want het wordt avond, en de dag loopt al ten einde. En hij ging binnen om bij hen te blijven.
En het geschiedde toen hij met hen aan tafel zat dat hij het brood nam, de zegen uitsprak, het brak en het hun aanreikte.
Toen werden hun ogen geopend, en ze herkenden hem. En hij verdween uit hun midden.
En ze zeiden tot elkaar: brandde ons hart niet in ons, toen hij onderweg met ons sprak en ons de Schriften opende?
En ze stonden op en keerden op datzelfde uur terug naar Jeruzalem en troffen de elf bijeen én die bij hen waren;
en die zeiden: de Heer is werkelijk opgestaan en aan Simon verschenen.
En zij vertelden, wat er onderweg was gebeurd en hoe hij door hen herkend werd, toen hij het brood brak.

 

Troisième dimanche de Pâques (A)

 

 

Quand la mémoire nous rattrape
Luc 24, 13-35. Les disciples d'Emmaüs. 3ème dimanche de Pâques

La résurrection, concerne-t-elle ce qui est à venir, pas maintenant, mais beaucoup plus tard, par exemple à la fin de notre vie ? Est-ce ce espérer ce que nous ne pouvons pas encore voir ? Est-ce se confier à la promesse qu’il n’y aura plus jamais “ de mort” , même si nous mourrons inévitablement et qu' après il y a le grand silence?

Avec notre communauté dominicaine et la famille nous nous trouvons au cimetière autour de la terre creusée où notre frère sera enterré. Nous avons conclus toutes nos prières. Deux de ses petits neveux se trouvent aux bords de la tombe. Au moment où l’on fait descendre le cercueil dans la profondeur et que nous ne pouvons que regarder et écouter le silence, les deux petits neveux s’accrochent irrésistiblement à leur papa et maman : "N’allons-nous plus voir notre oncle "?

Lire l'homélie en français

Third sunday of Easter

 When memory catches up with us

Luke 24, 13-35. The Emmaus pilgrims. 3rd Sunday of Easter

Should we understand resurrection as something ahead – a happening that is yet to come, not now, but only later, even much later? Is it hoping for what we don’t yet see? Is it a kind of confidence which says that never again will there be such a thing as "death" - even if we will inevitably die and it will be followed by a great silence?

We, our dominican community and his family, are standing in the cemetery around the open earth in which our dominican brother will be buried. We have said all the prayers. Two of his nephews are very close to the edge of the grave. When the coffin descends into the dark deep and while we can do nothing else but watch and be silent, they both passionately seek comfort from their father and mother:  “Will we never ever see our uncle again"?

Read more...

Derde Zondag van Pasen (A)

Mark Butaye
Zondag 26 april

Is de verrijzenis vooruitkijken naar wat nog komen moet, nu niet, maar pas later, veel later. Is het hopen op wat we nog niet zien ?  Is het een soort vertrouwen dat er nooit meer zoiets als ‘dood’ zal zijn, ook al gaan we onvermijdelijk dood en volgt er dan een grote stilte ? 

Bekijk de video

Deuxième dimanche de Pâques

Anton-Marie Milh
Dimanche 19 avril

Chers frères et soeurs,

Quand nous voulons savoir si tel ou tel livre peut nous plaire, nous feuilletons jusqu’à la fin, jusqu’à la conclusion. Normalement c’est là que l’auteur résume ses pensées, qu’il les formule en d’autres termes, qu’il souligne son point essentiel, qu’il met les points sur les i. C’est ça aussi que le premier dimanche après Pâques, parfois nommé « Pâques closes », veut être : comme la conclusion de l’Octave de Pâques, comme un résumé de Pâques. La décision de Saint Jean Paul II pendant l’année jubilaire de 2000 de proclamer ce dimanche-ci dimanche de la Miséricorde divine, n’était donc pas arbitraire. Ainsi il voulait indiquer que la Miséricorde divine est la clé pour comprendre tout l’événement pascal.

Bekijk de video

Tweede Zondag van Pasen (A)

Anton-Marie Milh
Zondag 19 april

Wie snel wil weten of een boek iets voor hem of haar is, bladert door naar het einde, tot aan het besluit. Daar balt de auteur immers zijn gedachten samen, verwoordt ze nog eens op een andere manier, recapituleert, onderstreept de kern, zet de puntjes op de i. Dat is ook wat Beloken Pasen wil zijn: beloken betekent besloten; Beloken Pasen dus als het besluit van het Paasoctaaf, als een résumé van wat Pasen is. Het was dan ook geenszins willekeurig toen de heilige paus Johannes-Paulus II in het Jubeljaar 2000 besloot déze zondag na Pasen uit te roepen tot zondag van de Goddelijke Barmhartigheid. Hiermee gaf hij aan dat de Goddelijke Barmhartigheid de leessleutel is van het ganse Paasgebeuren.

Bekijk de video

Preek van de week

Inschrijving

Indien u iedere week een voorstel van preektekst van een dominicaan of een lekendominicaan wilt ontvangen, vragen wij u om uw inschrijving te bevestigen door te klikken op de link. Wij danken u bij voorbaat voor uw interesse in ons initiatief.

Schakel javascript in om dit formulier in te dienen

Onze preken

 • 15de zondag door het jaar C

  15de zondag door het jaar C

  De Barmhartige Samaritaan is een belangrijke streng van ons bijbelschristelijk DNA en wereldwijd de gekendste parabel. Aangezien de meeste mensen Read More
 • Sacramentsdag

  Sacramentsdag

  Op een zondag deed een moeder haar uiterste best om haar zoon uit bed te krijgen, zeggende dat het tijd Read More
 • Drievuldigheidszondag

  Drievuldigheidszondag

  Heilige Drieëenheid – Hoe zal ik dat uitleggen. Niet eenvoudig.Het Christendom is een openbaringsgodsdienst. Dat betekent dat Godzich heeft doen kennen. Read More
 • 1
 • 2