2de Zondag van Pasen

Auteur: Philippe Cochinaux
Datum: 16-04-2023
Liturgische tijd: Paastijd
Liturgische jaar: A
Jaar: 2022-2023

Vandaag bevinden wij ons in het midden van een ervaring van twijfel, zoals deze ons verteld wordt in het verhaal van Thomas. Een mysterieus personage, deze Thomas, over wie we weinig weten – op zijn ongelovigheid na, natuurlijk. Verbazingwekkend is het detail dat telkens wordt aangehaald wanneer hij wordt vermeld: Thomas, van wie de naam betekent ‘tweeling’. Maar van wie is hij de tweeling?, zo mogen we ons met recht en rede afvragen.

Naar mijn weten bestaan er twee interpretaties. De eerste is dat Thomas ‘tweeling’ werd genoemd als een verwijzing naar de apostel Petrus, die bij uitstek het beeld is van diegene die twijfelt, diegene die het aan de moed ontbreekt om voor zijn overtuiging uit te komen en ook diegene die niet veel begrijpt. De tweede interpretatie is diegene waarbij Thomas de tweelingbroer is van ieder van ons, wanneer wij geconfronteerd worden met ons eigen ongeloof. Zo wordt hij een essentieel personage op onze eigen geloofsweg, aangezien hij door zijn aanwezigheid, zijn invraagstelling en zijn twijfels ons toelaat om in zijn voetspoor te gaan. Dit opdat ook wij periodes van twijfel zouden kunnen doorkomen, en ook op onze beurt op een dag mogen uitroepen: “Mijn Heer en mijn God!” Toch is er een verschil tussen ons en onze tweelingbroer. Hij heeft de mogelijkheid gehad zijn twijfels na te gaan, ze te bevragen, om tot de erkenning te komen van Jezus als Zoon van God. Wij daarentegen hebben geen enkele zekerheid, en zullen daarop moeten wachten tot we het tijdelijke voor het eeuwige verwisselen. We hebben geen enkel bewijs van het bestaan van God, waarbij we evenwel niet mogen vergeten dat de afwezigheid van bewijs niet hetzelfde is als het bewijs van afwezigheid. Wat voor ons overblijft is onze relatie met het goddelijke trachten te beleven en inhoud te geven aan ons eigen geloof.

Het is zeker zo dat deze goddelijke relatie zich op diverse wijzen kan opbouwen. Ik kan deze intieme verhouding beleven door lezing van de Heilige Schrift. De Bijbel is een geopenbaard boek dat me helpt tot beter begrip te komen van het mysterie dat aan de grond ligt van mijn bestaan. De Schrift stelt me een weg van menselijkheid voor, die me in staat zal stellen mijn lotsbestemming te vervullen. Ze helpt me een beetje beter te begrijpen wat me ten diepste bezielt, door de tijd te nemen om me te wortelen in die geschiedenis van menselijkheid. Naast de Schrift laat God zich ook ontmoeten in het hart van ons gebed, dat wil zeggen in die innerlijke ruimte die we aan onszelf geven om er te leven van zijn aanwezigheid. Tussen Hem en ieder van ons ontstaat een dialoog, waar we onze vragen en onze dankzeggingen kunnen opbrengen. Het gebed is ook de plaats waar ik mijn vragen tot uitdrukking kan brengen, of mijn onbegrip, of nog mijn ergernis tegenover God, wanneer ik zie hoe de wereld vandaag in elkaar zit. Ben ik het, die bid in God, of is het vooreerst God die bidt in mij? Volgens een Frans theoloog is ons gebed altijd een antwoord op een uitnodiging van God. Wij geven hem slechts antwoord. Het gebed is zo een relationele dynamiek, van waaruit wij – aangedreven door de Geest – uitgaan tot ontmoeting met de Zoon die ons steevast naar de Vader leidt. Verder nog, naast Schrift en gebed, laat God zich ook ontmoeten in elke relatie van liefde en vriendschap.

Dit roept de herinnering in me op aan een maaltijd. Het eten was misschien niet denderend die middag, maar de maaltijd was werkelijk een tijd van ontmoeting tussen twee mensen. De relatie die ontstaan was rond tafel was er een van vriendschapsliefde. In waarachtigheid werden woorden uitgewisseld. De twee disgenoten hadden geen angst van elkaar, noch van hun kwetsbaarheden of ambiguïteiten. Ze ontmoetten elkaar in waarheid, alsof iets hen oversteeg, hen ballast deed verliezen. Ze waren licht als veertjes, omdat ze ten volle konden zijn wie ze werkelijk waren. Wanneer vriendschapsliefde dit niveau kan bereiken, wordt het werkelijk tot teken van Gods aanwezigheid. De ontmoeting is dan sacramenteel, waarbij de vrijheid om van elkaar te houden als het ware een bewijs is van het bestaan van God. Oh neen, geen wetenschappelijk bewijs, maar een geloofsbewijs. De vriendschapsliefde is ook een plaats waar God zich aan ieder van ons openbaart. Dat wij nooit aan zulke ontmoetingen van vriendschap in waarheid voorbij mogen gaan, want ze zijn het symbool van dat geluk waartoe wij uiteindelijk allen geroepen zijn. Zoals het verhaal van Thomas ons duidelijk maakt, is het in de liefde dat wij een antwoord zullen vinden op al onze existentiële vragen. Het volstaat dus om te beminnen, te beminnen in waarheid.

Preek van de week

Inschrijving

Indien u iedere week een voorstel van preektekst van een dominicaan of een lekendominicaan wilt ontvangen, vragen wij u om uw inschrijving te bevestigen door te klikken op de link. Wij danken u bij voorbaat voor uw interesse in ons initiatief.

Onze preken

  • 1
  • 2