5de zondag door het jaar

Zondag: 04-02-2024
Liturgische tijd: Door het jaar
Liturgische jaar: B
Jaar: 2023-2024
Auteur: Parochie Schilde-Bergen

Begroeting

Wees welkom in Gods huis
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Openingswoord 1

Er zijn zo van die dagen,
– vele dagen na elkaar misschien –
dat we ons niet lekker voelen in ons vel.
Er loopt niets echt fout.
Wat we moeten doen, proberen we goed te doen
en toch kunnen we dat ondefinieerbaar gevoel van onbehagen
niet van ons afzetten.

Misschien moeten wij dan een stap opzij zetten,
bezijden de weg van onze dagelijkse drukdoenerij.
Ons even terugtrekken in de stilte,
zoals Jezus,
die in eenzaamheid ging bidden als,
ondanks zijn inzet voor de Blijde Boodschap,
dat ondefinieerbaar gevoel van onbehagen Hem bekroop.

Bezijden de weg van dagelijkse drukdoenerij
kunnen we dan de Vader om ontferming bidden.

Openingswoord 2

Wil je iemand wat beter leren kennen,
dan moet je een dagje met hem optrekken,
meemaken wat hij of zij doet.

Vandaag worden wij daartoe uitgenodigd:
een hele dag op stap te zijn met Jezus,
Hem te volgen in de synagoge,
aan huis bij mensen,
op de straat
en dat tot diep in de nacht.
Zo mogen en kunnen wij zien wat Hij doet,
welke accenten Hij legt in zijn leven:
mensen bevrijden en genezen,
hen in hun gaafheid herstellen,
een biddende mens zijn.
naar Levensecht

Vergevingsmoment 1

We zijn geen supermensen,
maar mensen met fouten en gebreken.
Hier bijeen
is het goed om even stil te staan bij wat we verkeerd deden,
ons spijt erover uit te spreken
en tevens ons voor te nemen om beter ons best te doen.

Jezus trok zich regelmatig terug om te bidden.
Hij was dan met heel zijn hart bij de Vader.
Vergeef ons, Heer, als we zo weinig tijd
maken voor een gebed.
En meestal bidden we dan nog alleen omdat we U nodig hebben
om ons te depanneren.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Waar verdriet, ziekte en eenzaamheid was,
bracht Jezus troost, genezing en vreugde.
Vergeef ons, Heer, dat wij zo weinig op U gelijken
en te weinig bekommerd zijn om de mensen rondom ons
die onze hulp nodig hebben.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Jezus heeft dikwijls zijn hand uitgestoken om te zeggen:
“Jij hoort er ook bij”.
Vergeef ons, Heer, als wij vaak ons uitgelezen vriendenclubje koesteren
en tal van mensen om welke reden ook buitensluiten.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Moge God ons laten inzien
hoe wij iets kunnen doen aan onze fouten en gebreken.
Zo kunnen wij verder op weg met zijn deugddoende vergeving. Amen.

Vergevingsmoment 2

-De apostelen maakten Jezus attent
op de zieke schoonmoeder van Petrus.
Maken wij tijd voor zieken?
Om ons tekort aan naastenliefde,
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Job, uit de eerste lezing, blijft het symbool van de mens
door lijden getekend.
Ook ons leven blijft niet gespaard van pijn en verdriet.
Hebben wij de moed om dat te aanvaarden
en een plaats te geven,
of voelen wij ons door God in de steek gelaten?
Om ons beperkt Godsvertrouwen,
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Er zijn veel soorten lijden.
Lijden dat van buitenaf op ons afkomt,
maar ook lijden en pijn veroorzaakt door mensen onderling.
Proberen wij erop te letten
anderen zo weinig mogelijk te kwetsen
door onze woorden of door ons gedrag?
Om ons tekort aan fijngevoeligheid,
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.
vrij naar Levensecht

Lofprijzing

Laten wij de Heer loven en prijzen
en dankbaar zijn voor zijn schepping
waarin Hij ons geschapen heeft naar zijn beeld en gelijkenis.
Danken wij Hem
voor het licht van zon, maan en sterren,
voor de pracht van bloemen en planten,
voor het wisselen van de seizoenen
en voor alle leven hier op aarde.

Heer, hiervoor willen wij U danken, loven en prijzen.

Laten wij de Heer loven en prijzen
omdat Hij zijn Zoon heeft gezonden,
die ons de werkelijke waarden van het leven
heeft kenbaar gemaakt
en ons de weg heeft getoond naar het eeuwig leven.

Heer, hiervoor willen wij U danken, loven en prijzen.

Laten wij de Heer loven en prijzen
in alle mensen die zich met hart en ziel inzetten
voor het geluk en het welzijn van medemensen,
voor de verdere uitbouw van zijn schepping,
voor het blijven uitdragen van zijn Boodschap,
voor een wereld van vrede, zonder haat of tweedracht.

Heer, hiervoor willen wij U danken, loven en prijzen.

Laten wij de Heer loven en prijzen:
voor het geluk dat we mogen vinden in zoveel kleine dingen:
de glimlach van een kind,
een onverwacht teken van liefde,
een luisterend oor,
voor een gebaar van troost,
een woord van dank,
en het warme gevoel bij intens geluk.

Heer, hiervoor willen wij U danken, loven en prijzen.

Openingsgebed 1

Crisismomenten maken ons bang en onzeker.
Het is net alsof de zon voor altijd is ondergegaan.
Laat U toch zien, God, in die duistere nacht.
Maak dat een wanhopig hart U herkent als een sprankeltje Hoop,
net genoeg om een mens in beweging te brengen
zodat hij naar Jezus kan gaan,
om door Hem genezen te worden van zijn uitzichtloosheid.
Alle donkerte ten spijt mogen wij erop vertrouwen
dat Gij ons nabij zijt en blijft,
vandaag en alle dagen van ons leven. Amen.

Openingsgebed 2

Van U vervuld, God, is Jezus op weg gegaan
om in woord en werk mensen heilzaam nabij te zijn.
Maak ons vertrouwd met wat Hem dreef en bezig hield.
En wees omwille van Hem ons nabij
met de warmte van uw menslievendheid,
met de genade van uw vrede. Amen.

Lezingen

In het evangelie horen wij
hoe Jezus zieken geneest en met mensen begaan is.
De eerste lezing, uit het boek Job,
vertolkt de universele klacht van de lijdende mens.
In de tweede lezing legt Paulus uit,
waarom en hoe hij het evangelie verkondigt.
Kerk in Herent

Eerste lezing (Job, 7, 1-4, 6-7)

Uit het boek Job

1           Moet een mens niet zwoegen op aarde
en dagen maken van een dagloner?
2           Zoals een slaaf verlangt naar schaduw,
en zoals een dagloner uitziet naar zijn loon,
3           zo ken ik vruchteloze maanden,
en nachten vol getob zijn mij toebedeeld.
4           Wanneer ik lig zeg ik: Zal ik opstaan?
Maar de avond duurt lang.
En tot de ochtend ben ik vol onrust.
6           Mijn dagen verschieten sneller dan een weversspoel,
ze lopen af, zonder hoop.
7           Bedenk, mijn leven is een zucht,
ik zal geen geluk meer zien.
KBS Willibrord 1995


Tweede lezing
(1 Kor., 9, 16-19, 22-23)

Uit de eerste brief van de apostel Paulus aan de Christenen van Korinthe

Broeders en zusters,
16         Dat ik het evangelie predik,
is voor mij niets om me op te beroemen:
ik kan niet anders.
Wee mij als ik het evangelie niet verkondigde!
17         Als ik het uit eigen beweging zou doen,
dan had ik recht op loon;
maar ik doe het niet uit eigen beweging,
het is een taak die mij is toevertrouwd.
18         Wat is dan mijn loon?
Dat ik het evangelie kosteloos verkondig
en geen gebruik maak van het recht
dat het evangelie mij geeft.
19         Hoewel ik van niemand afhankelijk ben,
heb ik me toch de slaaf gemaakt van allen,
om zoveel mogelijk mensen voor Christus te winnen.
22 Met de zwakken ben ik zwak geworden
om de zwakken te winnen.
Ik ben alles wat je maar wilt
om in elk geval een paar mensen te redden.
23 En ik doe alles voor het evangelie
om er ook zelf deel aan te krijgen.
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Mc., 1, 29-39)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Marcus

29         Vanuit de synagoge ging Jezus regelrecht
naar het huis van Simon en Andreas,
samen met Jakobus en Johannes.
30         De schoonmoeder van Simon lag met koorts op bed,
en meteen spraken ze met Hem over haar.
31         Hij ging naar haar toe,
pakte haar bij de hand en liet haar opstaan.
De koorts verliet haar, en ze bediende hen.
32         ’s Avonds, toen de zon was ondergegaan,
brachten ze allen bij Hem die ziek waren
en die van demonen te lijden hadden.
33         Heel de stad was samengestroomd voor de deur.
34         Hij genas vele zieken van allerlei kwalen,
en Hij dreef veel demonen uit;
Hij stond de demonen niet toe te spreken,
omdat ze wisten wie Hij was.
35         En in alle vroegte, het was nog nacht,
stond Hij op, ging naar buiten naar een eenzame plaats
en bleef daar bidden.
36         Simon en zijn metgezellen gingen Hem achterna,
37         en ze vonden Hem en zeiden tegen Hem:
`Iedereen zoekt U.’
38         Hij zei hun: `Laten we ergens anders heen gaan,
naar de dorpen in de buurt,
zodat Ik ook daar kan verkondigen.
Want met dat doel ben Ik weggegaan.’
39         En Hij ging in heel Galilea in hun synagogen verkondigen
en dreef de demonen uit.
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

In mensen, die lijdende medemensen nabij zijn,
kunnen we de trouw van onze God herkennen.
Laten we samen ons geloof in Hem uitspreken.

Ik geloof in God
die als een Vader is,
die begaan blijft met mij
en met heel deze wereld van mensen .

Ik geloof in Jezus van Nazareth
die begaan was met mensen,
vooral met de gekwetste mens,
en die aan mensen
nieuw vertrouwen gaf om te leven.

Ik geloof in zijn Geest
die mij aanzet om zorgend met mensen  om te gaan
en niet op  te geven
om aanwezig te zijn daar waar het leven pijn doet. Amen.

Voorbeden 1

Leggen wij bij het begin van deze tafeldienst
onze gebedsintenties op het altaar van de Heer
om ze samen met uw gaven en deze gaven aan de Heer op te dragen.

-Bidden we voor lichamelijk en psychisch zieken,
voor hen die lijden aan het leven,
voor mensen die moeten opboksen tegen het noodlot.
Dat zij mogen worden aangeraakt door warme handen.
Dat zij open harten mogen ontmoeten
die hen spreken van onze God die mensen nabij wil zijn.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor ons allen, die de naam ‘christen’ dragen.
Dat wij, in het voetspoor van Jezus,
Gods genezende nabijheid uitdragen
naar mensen die eenzaam verkommeren in verkilde relaties
of die proberen zich los te worstelen uit verslaving of depressie.
Laten wij bidden…

-Niet om gevrijwaard te blijven van tegenslag bidden wij U,
maar om kracht en moed om telkens weer opnieuw te beginnen.
Niet om een ongestoord bestaan bidden wij U,
maar om een leven waarin liefde en dank de boventoon voeren.
Laten wij bidden…

Voorbeden 2

-Bidden wij voor mensen die de moed hebben laten zakken:
veel liefs verloren, steeds opnieuw mislukt,
gevangen in getob en zoekend naar zin.
Moge zij steun en kracht vinden in hun bede tot U, God,
en bij mensen die hen liefdevol nabij willen zijn.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor mensen, in beslag genomen door het leven:
van vroeg tot laat in het getouw met duizend en één bezigheden
of rusteloos op zoek naar druk vertier.
Moge zij de waarde van de stilte leren kennen.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor mensen die idealen nastreven:
toegewijd aan medemensen, delend in hun leed,
opstandig tegen onrecht en armoede.
Moge zij Jezus’ geestkracht ervaren om te blijven volhouden.
Laten wij bidden…

Eeuwige God, uit wie wij leven en bestaan,
behoed ons voor vertwijfeling en moedeloosheid
en leer ons U te vinden in stilte en gebed,
in navolging van Jezus, onze Broeder. Amen.
naar Borsbeke

Gebed over de gaven 1

Helen en helpen, nabij zijn,
mensen bevrijden en meer mens maken,
zo gaf Jezus gestalte aan Gods droom.
Aanvaard, Heer, dit brood en deze wijn
als blijk van onze bereidheid
om brekend en delend
de weg van uw Zoon te gaan.
Dan zal uw droom over ons
werkelijkheid worden:
een gemeenschap van mensen
die mekaar de hand reiken,
mekaar doen opstaan,
mekaar doen verrijzen,
mekaar tot hoop zijn. Amen.


Gebed over de gaven 2

Barmhartige God,
een klein gebaar, een klein teken,
kan een gebroken hart helen
en genezing brengen in een bedrukt gemoed.
Geef dat het delen van uw Brood en Wijn
zó voor ons allen heilzaam mag zijn. Amen.

Tafelgebed

God,
wij danken U
omdat Gij duidelijk aan het werk zijt
daar waar mensen elkaar vinden en van elkaar houden,
daar waar mensen de handen in elkaar slaan
en samen kleine stappen zetten
om deze wereld om te bouwen tot een wereld zoals Gij hem droomt.
Wij danken U
omdat Gij aan het werk zijt
in de ontluikende liefde tussen mensen,
in de groeiende solidariteit en volgehouden inzet
voor vrede en rechtvaardigheid.
Daarom loven wij uw naam
met deze woorden:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.


God, wij danken U voor uw Zoon Jezus
die ons menselijk leven met zijn beide handen aanvaardde
en het deelde met al de zijnen.
Met eenvoudige woorden en verhalen
toonde Hij ons de weg naar U.
Hij was barmhartig
en vol aandacht en begrip
voor allen die in nood verkeerden
of niet van tel waren.

Op de avond vóór zijn sterven zei Hij aan zijn vrienden:
“Kom nog één keer met Mij aan tafel,
want Ik wil graag nog een laatste maal met jullie eten.”
Toen nam Hij simpel dagelijks brood, zegende het, brak het en zei:
“Ik ben als dit brood, Ik breek Mij voor de mensen.
Kom, eet ervan, Ik ben het en Ik blijf bij u, altijd.”

Zo gaf Hij hun ook te drinken uit de beker wijn en zei:
“Kom, drink ervan, Ik geef Mij er helemaal in weg.
Vergeet Mij niet en doe wat Ik heb gedaan.”

Als wij dan eten van dit Brood en drinken uit deze Beker,
verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt.

Wellicht is het dan stil geworden,
zoals bij elk afscheid.
Maar dit Brood en deze Wijn zijn tekens geworden,
tekens van een nieuwe manier van leven,
tekens van hoop voor alle mensen.

Daarom bidden wij U:
beziel ons met de Geest die ook uw Zoon dreef.
Dat wij vanuit zijn inspiratie, ook bij tegenslagen,
wegen blijven vinden naar een nieuwe toekomst
die Gij ons in handen hebt gegeven.

Steeds weer zult Gij ons uitdagen om Jezus’ voorbeeld te volgen:
goedheid, respect en verbondenheid met elke mens.
Geef ons de moed, de kracht en de sterkte om dit vol te houden.
En dan kan uw Rijk komen.

Door Hem en met Hem en in Hem
zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, barmhartige Vader,
in de eenheid van de H. Geest
nu en alle dagen tot in uw eeuwigheid. Amen.

Onze Vader

Jezus stond op, ging naar buiten
en begaf zich naar een eenzame plaats om er te bidden.
Laten wij met Hem meebidden en zeggen/zingen:
Onze Vader,…

Vergeef ons Heer, wanneer wij kronkelwegen gaan.
Neem ons, in uw barmhartigheid, bij de hand
en houd ons op de rechte weg.
Maak ons hart onrustig
wanneer wij dreigen de ogen te sluiten als mensen elkaar onrecht aandoen.
Geef ons rust en hoop
wanneer wij bang zijn en opgesloten zitten in onszelf.
Omdat Gij ons nabij wilt zijn
mogen wij hoopvol wachten op de komst van Jezus Messias, uw Zoon.
Want van U is het Koninkrijk….

Vredeswens 1

Laten wij geen valse vrede zoeken.
Laten wij niet zwijgen uit zelfbehoud,
maar laten wij onze stem verheffen
voor verontrechten en misdeelden.
Leer ons hongeren en dorsten en zoeken naar gerechtigheid.
Dan zal Gods vrede neerdalen over ons
en zal Hij ons één maken,
Hij die leeft in eeuwigheid. Amen.
En die vrede van de Heer zij altijd met U.
En wensen wij elkaar die vrede van harte toe.

Vredeswens 2

Vrede en alle goeds zijn je toegewenst,
vrede, diep in je hart,
vrede, die je de ogen opent voor de schepping,
voor de kleine dingen,
voor al wie je mag ontmoeten langs je weg.
Moge de eenvoud, de verwondering, de verbondenheid en de vriendschap
ons vervullen met Gods vrede,
vandaag, morgen en altijd.
Die vrede van de Heer zij altijd met u.
En wensen wij elkaar die vrede van harte toe.

Lam Gods

Communie

Brood en wijn,
voedsel en vrede,
recht op leven
en menselijkheid voor al die velen.
Wat wij diep in ons beleven
en toch zo moeizaam kunnen zijn.
Heer, leer ons het leven breken en delen.
Heer, ik ben niet waardig…

Bezinning 1

Dienstbaarheid
is de hedendaagse vertaling
voor naastenliefde.
Dienstbaar zijn
vraagt grote eenvoud,
mildheid en genegenheid.
Het is een dwaasheid die te vergelijken is
met die van het kruis.
Het is iets doen voor een ander,
belangeloos,
honderd ten honderd beschikbaar zijn.
Het is tegenover elkaar staan
met het vooroordeel van de sympathie.
Je wil van de ander houden
en dus iets doen
voor de minsten van de zijnen
en dus christen zijn
– dit kruis opnemen
en Hem volgen
dwars doorheen het leven.
naar Ward Bruyninckx

Bezinning 2

Bij het aanbreken van de dag gingen zij op zoek naar Hem.
Ze vonden Hem heel alleen in de bergen.
Hij was in gebed.
Midden in de nacht was Hij daarvoor opgestaan. [Mc. 1,35]

Is dit maar een kleine anekdote
in Jezus’ leven?
Neen, het centrale gegeven!
Het scharnier
waarop heel zijn dag opendraaide!

In de stilte onder de sterren
was Hij in voeling
met de Kracht
die alles draagt,
geen naamloze straling
maar Iemand,
persoonlijk
en vertrouwelijk nabij.
Hij sprak er tegen,
zei gewoon: Vader,
en wist zich bemind
en gedragen.

In het donker
zag Hij de dingen scherper.
Heel alleen
was Hij minder eenzaam.
De kracht van de Vader
gloeide in zijn handen
en de grote vreugde van God
kwam op zijn lippen
en werd één Blijde Boodschap.
Manu Verhulst

Slotgebed 1

’s Avonds, als de zon ook in jouw leven is ondergegaan
en angst en onzekerheid elke hoop de grond inboren
en elk perspectief onmogelijk maken,
kom dan maar naar Mij – zegt God –
en ervaar hoe mijn tederheid jou kan genezen
en nieuwe horizonten opent vol vreugde en geluk.
In mijn naam heeft Jezus dat duidelijk gemaakt aan vele zieken en armen.
En ook vandaag zijn er mensen
die aan mijn liefde handen en voeten willen geven.
Misschien ben jij zelf ook zo iemand.
Erwin Roosen

Slotgebed 2

Heer, onze God,
Gij nodigt ons uit om,
in het voetspoor van uw Zoon,
weldoende rond te gaan.
Beziel ons met zijn Geest,
opdat ook wij ons door U geroepen en gedragen weten.
En waar wij metterdaad uw Rijk naderbij brengen,
stap voor stap,
wees daar aanwezig
met de genezende kracht van uw genade. Amen.

Zending en zegen

Ook vandaag weer hoorden we
hoe Jezus dag en nacht voor mensen in de weer was.
Zijn Boodschap aan ons luidt:
ga en wees dag en nacht in de weer voor de mensen om u heen,
voor al diegenen die aan uw zorg zijn toevertrouwd.
Koester en zegen hen.
Dan zal God die Liefde is, u zegenen
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

 

Zondagsvieringen

© Schilde-Bergen
Parochie Onze-Lieve-Vrouw-ten-Hemel-Opgenomen
Voor sommige onderdelen worden meerdere suggesties aangeboden, zodat die teksten kunnen gekozen worden die het best aansluiten bij het thema van de homilie. Van de  teksten zijn  de auteurs niet altijd bekend.Waar dit wel het geval is, worden ze uitdrukkelijk vernoemd.