Openbaring van de Heer

Zondag: 07-01-2024
Liturgische tijd: Kersttijd
Liturgische jaar: B
Jaar: 2023-2024
Auteur: Parochie Schilde-Bergen

Begroeting

Eerst en vooral, aan elk van u:
het allerbeste toegewenst in het nieuwe jaar.
Moge wij mensen zijn naar Gods hart,
God die voor ons
+  Vader, Zoon en H. Geest wil zijn. Amen.

Openingswoord 1

Het feest van Driekoningen:
de koningen, de kameel en de ster krijgen hun plaats bij de kribbe.
De Kersttijd is rond.
Volgende week breken we de kerstboom af
en gaat het stalletje weer voor een jaar de doos in.

Wie Driekoningen slechts ziet als een laat aanhangsel van Kerstmis,
gaat voorbij aan de werkelijke betekenis van dit feest.
Het is het feest waarop de Kerk de vensters openzet
zodat een frisse wind kan binnenwaaien,
zodat we verre vreemde stemmen kunnen horen die roepen:
“Waar is de pasgeboren koning?”

Misschien vinden we die stemmen-van-verre storend,
misschien fronsen we de wenkbrauwen en voelen we ons onwennig en wrevelig.
Als dat zo is, dan is het tijd om ons te bezinnen,
om ons opnieuw voor Gods Boodschap open te stellen
en Hem om vergeving te vragen
omdat wij ons voor Hem afsloten.

Openingswoord 2

Drie wijze mannen uit het Oosten,
hadden het lef om hun vertrouwde omgeving te verlaten
om een pasgeboren koning te zoeken.
Ze kwamen van ver.
Vreemde mensen, heidenen,
betuigden als eersten eer aan Jezus,
terwijl zijn eigen volk Hem niet herkende.
Wie zouden de wijzen van vandaag zijn?
Misschien zijn het wel mensen die anders leven dan wij,
andere gewoontes en waarden hebben,
misschien zelfs anders geloven dan wij.
Zij roepen ons op om onze vooroordelen opzij te schuiven
en hen als vrienden te ontvangen.
naar Driekoningenviering Schiplaken

Gebed om ontferming 1 (aansluitend op openingswoord 1)

-Dan staan wij open voor de komst van Gods Geest,
en zitten wij niet langer vastgeroest in onze eigenwijsheid.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Dan kunnen wij ons laten aanspreken door de tekenen van deze tijd
en klampen wij ons niet langer vast aan ‘het is goed omdat het altijd zo geweest is’.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Dan worden onze handen gevuld met goud, wierook en mirre,
die wij kunnen aanbieden aan de pasgeboren koning.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Moge de Heer ons verlichten,
moge Hij ons voorgaan op de weg
die leidt naar eeuwig leven. Amen.

Vergevingsmoment 2

-Heer, meer dan 2000 jaar geleden trokken wijzen op zoek naar het licht.
Ze gaven het niet op,
hoe dwaas hun onderneming op sommige momenten ook leek.
Wij echter geven de moed vaak nogal vlug op.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus, die wijzen waren geen Joden
en aan een Messias verwachtten zij zich al helemaal niet.
Toch volgden zij consequent uw ster,
bleven zij de goede richting zoeken.
Wij weten vaak wat van ons wordt verlangd,
maar we kijken de andere kant op,
omdat we schrik hebben voor de consequenties.
Daarom:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer, de wijzen uit het Oosten lieten zich niet misleiden
door wat anderen hun wijsmaakten.
Wij laten ons zo dikwijls vangen aan schone schijn
of laten ons verblinden door eigenbelang.
Dan is er op dat moment geen plaats voor U en uw Boodschap.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Heer, vergeef ons onze kleinmenselijkheid
en kom ons tegemoet met uw liefde. Amen.
vrij naar Levensecht

Lofprijzing

Laten wij de Heer loven en prijzen
en dankbaar zijn voor zijn schepping
waarin Hij ons geschapen heeft naar zijn beeld en gelijkenis.
Danken wij Hem
voor het licht van zon, maan en sterren,
voor de pracht van bloemen en planten,
voor het wisselen van de seizoenen
en voor alle leven hier op aarde.

Heer, hiervoor willen wij U danken, loven en prijzen.

Laten wij de Heer loven en prijzen
omdat Hij zijn Zoon heeft gezonden,
die ons de werkelijke waarden van het leven
heeft kenbaar gemaakt
en ons de weg heeft getoond naar het eeuwig leven.

Heer, hiervoor willen wij U danken, loven en prijzen.

Laten wij de Heer loven en prijzen
in alle mensen die zich met hart en ziel inzetten
voor het geluk en het welzijn van medemensen,
voor de verdere uitbouw van zijn schepping,
voor het blijven uitdragen van zijn boodschap,
voor een wereld van vrede, zonder haat of tweedracht.

Heer, hiervoor willen wij U danken, loven en prijzen.

Laten wij de Heer loven en prijzen:
voor het geluk dat we mogen vinden in zoveel kleine dingen:
de glimlach van een kind,
een onverwacht teken van liefde,
een luisterend oor,
voor een gebaar van troost,
een woord van dank,
en het warme gevoel bij intens geluk.

Heer, hiervoor willen wij U danken, loven en prijzen.

Openingsgebed 1

Goede Vader,
in een onooglijk Kind
hebt Gij uw goedheid en menslievendheid laten geboren worden.
Maak ons bereid en in staat
om iets van die goedheid en menslievendheid te belichamen.
Moge allen die ons zo bezig zien,
geïnspireerd worden om U te erkennen als Bron van alle goeds,
als Licht in onze duisternis,
als Hoop in nood,
als Vader, die ons zijn Zoon schonk,
destijds en nu,
en altijd tot in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Openingsgebed 2

God,
Gij die over alle grenzen van landen en rassen heen
uw Zoon aan mensen hebt gegeven,
wij vragen U:
maak ons ontvankelijk voor uw Blijde Boodschap,
zodat ook wij, over alle grenzen heen,
uw licht zouden doorgeven
in het voetspoor van Jezus, uw Zoon. Amen.

Lezingen

Luisteren wij dan nu naar de Woorden van de Schrift.

Eerste lezing (Jes., 60, 1-6)

Uit de profeet Jesaja

1 Sta op en schitter, want uw licht is gekomen,
de glorie van de Heer komt over u.
2 En zie, de duisternis bedekt de aarde,
en donkerte de volken,
maar over u gaat de Heer lichtend op,
zijn heerlijkheid verschijnt over u.
3 En volken komen naar uw licht,
koningen naar de glans van uw dageraad.
4 Sla uw ogen op en kijk om u heen,
allen verzamelen zich en komen naar u toe:
uw zonen komen uit de verte,
uw dochters worden op de heup gedragen.
5 U zult het zien en stralen van vreugde,
uw hart zal trillen en zwellen:
de schatten van de zee worden naar u toe gebracht,
de rijkdom van de volken komt naar u toe.
6 Een vloed van kamelen zal u bedekken,
dromedarissen van Midjan en Efa;
alle bewoners komen uit Seba,
met goud en wierook beladen;
zij verkondigen de lof van de Heer.
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (Ef., 3, 2-3a. 5-6)

Uit de brief van de apostel Paulus aan de christenen van Efeze

Broeders en zusters,

2 U hebt toch gehoord van het beheer van Gods genade,
die Hij mij met het oog op u gegeven heeft;
3 aan mij is door openbaring de kennis van het geheim meegedeeld,
zoals ik al in het kort heb beschreven.
5 Nooit is het in eerdere generaties
aan de mensenkinderen bekendgemaakt,
zoals het nu door de Geest is geopenbaard
aan zijn heilige apostelen en profeten:
6 dat de heidenen mede-erfgenamen zouden zijn,
leden van hetzelfde lichaam
en deelgenoten van de belofte in Christus Jezus
door middel van het evangelie.
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Mt., 2, 1-12)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Mattheüs

1           Toen Jezus geboren was in Bethlehem in Judea,
ten tijde van koning Herodes,
kwamen er uit het Oosten magiërs in Jeruzalem aan.
2           Ze vroegen: `Waar is de pasgeboren koning van de Joden?
Want wij hebben zijn ster zien opkomen
en wij zijn gekomen om Hem te huldigen.’
3           Toen koning Herodes hiervan hoorde, schrok hij,
en heel Jeruzalem met hem.
4           Hij riep alle hogepriesters en schriftgeleerden van het volk samen
en wilde van hen weten waar de Messias geboren zou worden.
5           Ze zeiden hem: `In Bethlehem in Judea.
Want zo staat het geschreven bij de profeet:
6           Bethlehem, land van Juda,
u bent zeker niet de minste onder de leiders van Juda,
want uit u zal een leider voortkomen,
die herder zal zijn van mijn volk Israël.’
7           Toen riep Herodes de magiërs in stilte bij zich
en vroeg nauwkeurig naar de tijd waarop de ster verschenen was.
8           Hij stuurde hen naar Bethlehem met de woorden:
`Ga een nauwkeurig onderzoek instellen naar het kind.
Wanneer u het gevonden hebt, laat het mij dan weten;
dan kan ook ik het gaan huldigen.’
9           Toen ze de koning aanhoord hadden, gingen ze weg.
Opeens ging de ster die ze hadden zien opkomen voor hen uit,
tot ze bleef staan boven de plaats waar het kind was.
10         Toen ze de ster zagen, werden ze met buitengewoon grote vreugde vervuld.
11         Ze gingen het huis binnen en zagen het kind met zijn moeder Maria.
Ze vielen op hun knieën en huldigden het.
Ze haalden hun schatten tevoorschijn
en gaven Hem goud, wierook en mirre als geschenk.
12         En omdat ze in een droom gewaarschuwd waren
om niet naar Herodes terug te keren,
namen ze de wijk en gingen ze langs een andere weg naar hun land terug.
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Bidden wij samen ons ‘Credo’,
niet alleen met onze mond, maar van ganser harte.

Ik geloof in God,
die vrede in de wereld wil,
die ons vraagt aan die vrede mee te bouwen,
zodat leven in geluk mogelijk wordt voor iedereen.

Ik geloof in Jezus Christus,
die ons bevrijdt van angst en vooroordelen,
en die ons doet hopen,
de dood voorbij.

Ik geloof in de Geest,
die gerechtigheid schept,
die ons verantwoordelijk maakt om,
door inzet en inkeer,
een wereld uit te bouwen die bewoonbaar is voor allen.

Ik geloof in een gemeenschap
die deze taak op zich neemt.
Ik geloof in een God die belooft
dat Hij ons leven zal voltooien
in zijn
rijk van vrede voor altijd. Amen

Voorbeden 1

Leggen wij bij het begin van deze tafeldienst
onze gebedsintenties op het altaar van de Heer
om ze samen met uw gaven en dit brood en deze wijn aan de Heer aan te bieden.

-Er zijn zoveel sterren van klatergoud,
zo graag voor het voetlicht,
zo luidruchtig aanwezig op radio en televisie.
Er zijn zoveel sterren die dwaallichten blijken te zijn.
Laten wij ons heil zoeken bij die ene Ster
die het zocht in eenvoud en nederigheid,
Jezus van Nazareth, geboren in een stal.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor hen die eenzaam op zoek zijn naar hoop en licht,
voor hen die de ster zijn kwijtgeraakt.
Moge zij de Heer vinden
dankzij goede mensen die hen voorgaan op de weg naar wijsheid en geluk.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor hen
die leven in de duisternis van armoede, geweld en onderdrukking.
Dat zij mensen mogen ontmoeten
die hun uitzichtloze situatie doorbreken
en hen op weg helpen naar een menswaardig bestaan.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor allen
die zich in de Kerk engageren
voor het dienstwerk van de verkondiging.
Moge zij zich van harte toeleggen op het Woord van God,
met open oog voor de mensen van deze tijd.
Moge zij lichtbakens zijn
voor allen die op zoek zijn en van verre komen.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor wie leven in de duisternis van de wanhoop.
Dat zij een mens mogen ontmoeten
die hun eenzaamheid, hun onmacht en onverschilligheid openbreekt,
zodat er in hun donkerste nacht
onverwacht een ster van hoop begint te dagen.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor de geloofsgemeenschap hier ter plaatse.
Dat de kerstster mag stralen en blijvend een weg mag verlichten
waarop gelovige mensen ook vandaag vol vertrouwen kunnen verdergaan.
Laten wij bidden…

Voorbeden 2

-Bidden wij voor allen die op zoek zijn naar waarheid.
Voor de profeten van onze tijd
die Gods Geest aan het werk zien waar niemand Hem vermoedt.
Dat zij in staat mogen zijn de verstarring in Kerk en wereld
te doorbreken.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor allen die niet op zoek zijn,
omdat zij de waarheid in pacht menen te hebben.
Voor hen die zich krampachtig vasthouden
aan hun vermeende zekerheden.
Voor de doemdenkers,
die altijd en overal alleen maar achteruitgang zien.
Dat zij God ervaren als diegene die steeds nieuwe,
vaak onvermoede wegen gaat.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor deze geloofsgemeenschap.
Dat wij niet zelfingenomen zouden zijn,
maar ontvankelijk.
Dat wij oog zouden hebben voor wie hulp nodig heeft.
Dat wij ruimte zouden scheppen voor wie anders zijn.
Dat wij een plek van geborgenheid mogen zijn
voor wie er nood aan heeft.
Laten wij bidden…

Goede God,
Gij zijt bereikbaar voor eenvoudige mensen.
Maak ons open en ontvankelijk genoeg
om uw ster te zien
en uw Boodschap te maken tot de leidraad van ons leven. Amen.
vrij naar Gerard Cock

Gebed over de gaven 1

God,
onze goede wil om te leven als echte christenen
leggen wij samen met deze gaven van brood en wijn
neer bij uw kribbe.
Net zoals de drie koningen willen wij de weg volgen van het licht
dat leidt naar U,
ook al moeten wij langs andere wegen terug
dan die waarlangs wij gekomen zijn.
Wees dan voor ons de ster die ons bijlicht. Amen.

Gebed over de gaven 2

Heer, onze God,
we bieden U dit brood en deze wijn aan
in herinnering aan die mens Jezus
die uw Licht in onze wereld heeft gebracht.
Aanvaard deze gaven
als uitdrukking van ons verlangen Hem te volgen.
Wij willen zijn weg gaan
van breken en delen
in liefdevolle verbondenheid met elkaar. Amen.

Tafelgebed

Wij danken U, heilige en sterke God.
De wereld draagt Gij in uw hand
en Gij waakt over alle mensen.
Gij brengt ons bijeen in deze gemeenschap
om uw woord te horen
en met toegewijd geloof
te treden in het spoor van uw Zoon.
Hij is de weg die leidt naar U,
Hij is de waarheid,
geen andere waarheid maakt ons vrij.
Hij is het leven dat ons van vreugde vervult.
Wij danken U voor de liefde
die Gij ons toedraagt in Jezus Christus.
Wij voegen onze stem bij het gezang der engelen
en prijzen uw heerlijkheid.

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.


Hemelse Vader,
met eerbied noemen wij uw naam.
Altijd zijt Gij met ons op weg
en dichter dan wij durven dromen,
zijt Gij bij ons
wanneer uw Zoon ons samenbrengt
rond deze tafel
waar wij uw liefde vieren met brood en beker.

Zoals eens op de weg naar Emmaüs
ontsluit Hij nu voor ons de Schrift
en wij herkennen Hem
bij het breken van het brood.

Daarom bidden wij, almachtige God:
beadem met uw Geest dit brood en deze wijn
zodat Jezus Christus in ons midden komt
met de gaven van zijn lichaam en zijn bloed.

Want op de avond voor zijn lijden
nam Hij onder de maaltijd brood
en sprak tot U het dankgebed.
Hij brak het brood en gaf het aan zijn leerlingen
terwijl Hij zei:
“Neem en eet hiervan, gij allen,
want dit is mijn Lichaam
dat voor u gegeven wordt.”

Zo nam Hij ook de beker met wijn
en sprak opnieuw het dankgebed.
Hij gaf hem aan zijn leerlingen en sprak:
“Neem deze beker en drink hier allen uit
want dit is de beker van het nieuwe,
altijddurende Verbond;
dit is mijn Bloed
dat voor u en alle mensen wordt vergoten
tot vergeving van zonden.
Blijf dit doen om Mij te gedenken.”

Verkondigen wij het mysterie van ons geloof:

Heer Jezus, wij verkondigen uw dood
en wij belijden tot Gij wederkeert,
dat Gij verrezen zijt.

Oneindig goede Vader,
wij vieren de gedachtenis van onze verzoening
en wij verkondigen de liefde die Gij ons betoont.
Uw Zoon is door het lijden en de dood gegaan,
en, tot nieuw leven opgewekt,
is Hij ingetreden in uw heerlijkheid.
Zie met genegenheid neer op dit offer
en herken erin uw eigen Zoon
die zijn leven heeft gegeven
en zijn bloed vergoten
opdat voor alle zoekers
de weg naar U, Vader, geopend en begaanbaar zij.

Barmhartige God,
laat de Geest van Jezus in ons wonen
en vervul ons met uw liefde.
Sterk ons door de gaven
van zijn lichaam en zijn bloed
en maak nieuwe mensen van ons
opdat wij op Jezus zouden lijken.

Bescherm onze paus en onze bisschop,
leer alle gelovigen van uw Kerk
de tekenen van deze tijd verstaan
en maak hen trouw in de beleving van uw evangelie.

Maak ons herbergzaam van hart
voor alle mensen rondom ons;
dat wij, delend in hun vragen en hun pijn,
in hun vreugden en hun hoop,
hen de weg tonen die naar uw liefde leidt.

Erbarm U, Vader,
over onze broeders en zusters
die in de vrede van Christus
naar U zijn teruggekeerd,
en over alle gestorvenen
waarvan Gij alleen het geloof hebt gekend.
Breng hen tot het licht van de verrijzenis.

En als ook onze weg ten einde loopt,
neem ons dan op in uw huis,
waar plaats is voor velen.
Schenk ons de vervulling
van onze levenslange hoop:
overvloedig leven in uw heerlijkheid.

Laat ons toe in de gemeenschap van de heiligen;
dat wij met Maria, de Maagd en Moeder Gods,
met uw apostelen en martelaren,
met de heiligen
en al de anderen die U genegen zijn,
dankbaar uw naam aanbidden
en U prijzen door Jezus Christus, onze Heer.

Door Hem en met Hem en in Hem
zal uw naam geprezen zijn,
Heer, onze God, almachtige Vader,
in de eenheid van de H. Geest,
hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen.

Onze Vader

In het spoor van de ster die ons de weg toonde,
mogen wij bidden tot God, onze Vader:
Onze Vader…..

Goddelijk Licht,
trek voor ons uit, altijd en overal,
dan zal geen nacht op aarde
ons vertwijfeld of bang maken.
Als Gij ons blijft voorgaan,
en wij uw Weg, uw Waarheid en uw Leven blijven volgen
zullen wij vol verwachting mogen uitzien naar Jezus Messias, uw Zoon,
Want van U is het Koninkrijk, …

Vredeswens 1

God,
Gij zijt naar ons gekomen in een kwetsbare kind
en juist zo laat Gij ons de weg naar vrede zien,
niet via geweld, macht, praal en pracht,
maar in eenvoud, in kleine stappen, in een glimlach en open armen.
Maak dan van ons, uw leerlingen, vredestichters in uw naam.
De vrede van de Heer zij altijd met u.
En laten wij die vrede ook van harte elkaar toewensen.

Vredeswens 2

Vrede voor u allen vanwege God.
Hij is de Bron waaruit alle leven ontspringt,
het Licht dat ons doet zien,
de Warmte die onze harten neigt tot goedheid voor elkaar.
Niemand heeft ooit God gezien,
maar wij geloven dat Hij aanwezig is
overal waar mensen zijn naam in dankbaarheid uitspreken
en in liefde elkaar tot vrede zijn.
De vrede van de Heer zij altijd met u.
En laten wij ook elkaar die vrede van harte toewensen.

Lam Gods

Communie

Onze God wil ons steeds nabij blijven.
Daarom zond Hij zijn Zoon
die Zichzelf uitdeelde tot voedsel voor ons
en voor allen die vanuit de meest onverwachte hoeken op zoek zijn naar de ster
die de weg wijst naar goedheid en geluk.
Heer, ik ben niet waardig…

Bezinning 1

Voor elke tocht is er een ster,
een woord, een teken,
een weg, een uitweg,
een terugweg als het moet.

Voor elke tocht is er een ster,
een vriend, een hand,
een huis, een thuis,
een boek, een beeld,
een lied misschien.

Voor elke tocht is er een ster,
voor ieder mens,
voor oud en jong
die wijs wil heten,
voor iedereen die zoekt
naar redding en naar recht.

Voor elke tocht is er een ster,
die wijzen brengen zal
waar ’t wonder van het leven
in eenvoud wordt getoond,
waar Gods liefdevol geven
in kinderogen woont.

Voor elke tocht is er een ster.
Zoek niet te ver!…
Frans Weerts

Bezinning 2  (thema: nieuwjaar)

Bij de geboorte van Jezus
hebben we de menslievendheid
van Hem erkend,
die zich noemt:
‘Ik zal er zijn voor u’.

Zoals Hij ons heeft voorgeleefd
zullen we proberen:

zacht te zijn
voor wie door hardheid van mensen is verwond

medelevend te luisteren
naar het verhaal van wie vereenzaamd leeft

waardering te laten blijken
voor wie alle zelfvertrouwen mist

trouw nabij te blijven
bij wie niet meer in de goedheid van het leven gelooft

in iedere ontmoeting
telkens weer het beste van onszelf te leggen.

Zo hopen we hier en nu
Jezus’ zegen voor elkaar te zijn.
Valeer Deschacht

Slotgebed 1

Geef me de wijsheid om de juiste ster te volgen, God,
en met heel mijn persoon te kiezen voor het Kind Jezus.
Laat mij Hem ontmoeten in al wie klein en kwetsbaar is.
Ik weet dat ik daarmee niet de gemakkelijkste weg kies,
maar ik geloof dat ik alleen op die manier
echt gelukkig kan worden.
Wil mij helpen
die keuze waar te maken,
elke dag opnieuw. Amen.
Erwin Roosen

Slotgebed 2

Ik wil mijn ster voor je uitzenden – zegt God –
tot ze blijft stilstaan boven de plaats waar je Mij kunt ontmoeten.
Ik hoop dat je hart ‘wijs’ genoeg is om die ster te durven volgen,
want het is geen gemakkelijke weg.
Veel mensen zullen je niet begrijpen
omdat je andere waarden belangrijker vindt dan zij.
Blijf toch maar volhouden en weet
dat elke plaats waar mensen het ‘brood van het leven’,
van pijn en vreugde delen,
Bethlehem wordt genoemd.
Je zult er vrede ervaren
en je kunnen verwarmen aan het vuur van mijn liefde en tederheid. Amen.
Erwin Roosen

Zending en zegen

Wees zelf een ster                                                   
die mensen uitnodigt op weg te gaan.

Wees zelf een ster
die mensen terugbrengt tot zichzelf.

Wees zelf een ster
die mensen brengt bij het Kind van Bethlehem,
Jezus, een mens als God zo goed.

Dan kunnen we op weg
Gezegend door God: + Vader, Zoon en H. Geest. Amen.

Zondagsvieringen

© Schilde-Bergen
Parochie Onze-Lieve-Vrouw-ten-Hemel-Opgenomen
Voor sommige onderdelen worden meerdere suggesties aangeboden, zodat die teksten kunnen gekozen worden die het best aansluiten bij het thema van de homilie. Van de  teksten zijn  de auteurs niet altijd bekend.Waar dit wel het geval is, worden ze uitdrukkelijk vernoemd.