Kerstmis

Zondag: 25-12-2023
Liturgische tijd: Kersttijd
Liturgische jaar: B
Jaar: 2023-2024
Auteur: Parochie Schilde-Bergen

Ontsteken van het licht

Steek de kaarsen aan.
Laat het licht in je ogen schitteren,
ook al is het soms donker in je hart,
ook al kan het duister zijn op je wegen.

Steek de kaarsen aan.
Breng licht in deze wereld,
ook al weet je dat er oorlog is,
ook al besef je dat ‘vrede’
zo dikwijls een ijdel woord is.
Ook al weet je dat er ook vandaag
nog zoveel mensen op de vlucht zijn.

Naast de 4 kaarsen van de adventskrans
steken we vandaag ook de vreugdekaars aan,
zodat de vlam van de hoop gaat branden.
Laat je verlangen opflakkeren,
want Jezus is geboren.

Hij is
in vandaag,
in gisteren en morgen,
in wat is, wat was en wat zal zijn.
Hij is midden onder ons,
Hart van ons hart,
Licht in ons leven.
naar Don Boscogemeenschap Zwijnaarde

God onze Vader,
wij bidden u dat dit Licht,
ons hart vult met vreugde en dankbaarheid,
omdat uw Zoon Jezus als een klein en kwetsbaar Kind onder ons komt,
als Teken van uw liefde,
Teken van hoop en vrede voor elke mens. Amen.

Begroeting

Beste mensen allemaal,
van waar jullie ook komen,
van dichtbij of van wat verder weg,
met een blij hart
of met een beetje verdriet en zorgen,
wij heten jullie van harte welkom.
Moge het Licht van Kerstmis over ons schijnen
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Openingswoord 1

Een Kind van Licht wijst ons vandaag
de weg van vrede en gerechtigheid,
van liefde en verbondenheid.
Kan deze Liefdesboodschap zuiverder klinken
dan in een broos en pasgeboren kind?
Een pasgeboren kind roept een warm gevoel op
dat ons diepmenselijk raakt.
Zo zit in elk kind een goddelijke boodschap.
Jezus draagt die voor ons uit
zijn hele leven lang.

Openingswoord 2

Licht. Licht in overvloed, in deze kerk, in de wereld.
Want vandaag is de menslievendheid van God onder ons verschenen.
Hier is heil, hier is vrede.
Groter dan we zelf kunnen maken.
Hier is liefde, sterker dan we zelf kunnen dromen.
Laten wij als herders in de nacht, speuren naar de hemel.
Laten wij als wijzen zoeken naar de ster.
Laten wij als engelen zingen van de vrede,
om met onze ogen en onze stem
het hart van mensen te raken.
Durf vandaag naar zijn hart te kijken.
Laat u genezen.
Haast u naar uw Bethlehem, de ster achterna.

Gebed om ontferming 1

-Heer,
in deze welvaartsstaat hebben wij bijna alles wat ons hartje begeert,
maar toch lopen we soms rond met een lang gezicht
en vergeten we hoe goed we het hier hebben in dit rijke land.
Daarom vragen wij:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus,
we zien wel wat er in de wereld gebeurt:
dat er ook hier mensen zijn zoals de herders,
mensen aan de rand van de maatschappij.
Maar we zijn zo vol van onszelf
dat we de mens in de marge niet zien staan.
Daarom bidden wij:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Wij geven U geen mirre en wierook meer
en het goud gebruiken we zelf.
Wij schenken U nog nauwelijks aandacht, Heer.
Alleen wanneer we U nodig hebben
staan we bij U op de stoep.
Daarom vragen wij:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Gebed om ontferming 2

Jezus, het Licht van de wereld,
blijft ons uitnodigen,
ook al hebben we zijn Licht vaak gedoofd.
Bij het begin van deze viering
willen we daarom eerst om vergeving vragen.

-Heer, Gij zijt bij ons gekomen
om te tonen dat Gij elke mens graag ziet.
Wij daarentegen delen mensen op in ‘vrienden’ en ‘anderen’
en ons doen en laten is vaak te veel gericht op eigenbelang.
Daarom vragen wij:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus,
ons geloof en vertrouwen in U als het Licht van de wereld
zijn soms zo wankel.
En een lichtend voorbeeld zijn we al helemaal niet.
Daarom bidden wij:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer, wij denken zo vaak te veel aan ‘krijgen’
en te weinig aan ‘geven en delen’.
We leven te weinig mee
met armen en mensen in nood.
Daarom vragen wij:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.
naar Ekeren

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge,
en vrede op aarde
aan de mensen die Hij liefheeft.

Wij loven U,
wij prijzen en aanbidden U.
Wij verheerlijken U en zeggen U dank
voor uw grote heerlijkheid.

Heer God, hemelse Koning,
God, barmhartige Vader;
Heer, eniggeboren Zoon,
Jezus Christus.

Heer God, Lam Gods,
Zoon van de Vader.
Gij die wegneemt de zonden der wereld,
ontferm U over ons.

Gij die wegneemt de zonden der wereld,
aanvaard ons gebed;
Gij die zit aan de rechterhand van de Vader,
ontferm U over ons.

Want Gij alleen zijt de Heilige,
Gij alleen de Heer.
Gij alleen de Allerhoogste: Jezus Christus,
met de Heilige Geest in de heerlijkheid
van God de Vader. Amen.

Openingsgebed 1

Vandaag ben Ik opnieuw Mens geworden – zegt God –
voor de zoveelste keer.
Maar toch vraag Ik me af
of je wel weet waarover het gaat.
Want als Ik naar je kijk en zie hoe jij samenleeft met anderen,
dan denk Ik soms dat je niet weet
dat het met Kerstmis eigenlijk om jou gaat.
Vandaag wil Ik in jou geboren worden
opdat jij, net als Jezus, spiegel kunt zijn van mijn liefde.
Zonder jou zal mijn droom nooit werkelijkheid worden
en zal mijn Goede Boodschap niet meer verder worden verteld.
Zet de deur van je hart voor Mij open
of is er geen plaats meer in je herberg?
Erwin Roosen

Openingsgebed 2

God, wat zitten we vol…
Een huis vol spullen,
een agenda vol taken en afspraken.
We vullen onze dagen met
van het één naar het ander te rennen.
En als we even stilstaan
vullen we de stilte met het ritme van muziek.

En dan merken we opeens
hoe weinig ruimte er is.
Dan zouden we zo graag
wat meer aandacht hebben
voor wat er echt toe doet.

Help ons in deze dagen
wat rust te scheppen,
open te staan
voor wat Kerst ons te zeggen heeft.
Geef dat uw vrede doordringt in ons leven.
Dat we ons erdoor laten inspireren
in een wereld vol onvrede.

Help ons om in 2021
niet alles vol te plannen,
maar ruimte in te bouwen.
Ruimte voor anderen,
voor onszelf en voor U.
Greet Brokerhof- van der Waa

Lezingen

De woorddienst van deze kerstnacht begint
met een schitterend Messiaans visioen van de profeet Jesaja.

In de tweede lezing vertolkt Paulus de vreugde van Kerstmis:
verschenen is Gods genade in Jezus.

En ten slotte horen wij het bekende kerstverhaal volgens Lucas.
Kerk in Herent

Eerste lezing (Jes. 52, 7-10)

Uit de profeet Jesaja

7           Hoe welkom zijn, op de bergen,
de voeten van de vreugdebode die vrede meldt,
van de vreugdebode met goed nieuws,
die een boodschap van heil laat horen
en tegen Sion zegt: `Uw God is koning!’
8           Luister! Uw torenwachters verheffen hun stem en jubelen eensgezind,
want zij zien met eigen ogen
hoe de Heer naar Sion terugkeert.
9           Jubel en juich, allen tezamen,
puinhopen van Jeruzalem;
want de Heer heeft zijn volk bemoedigd,
Hij heeft Jeruzalem verlost.
10         De Heer toont zijn heilige arm aan de ogen van alle volken,
en de verste hoeken van de aarde
hebben het heil gezien dat van onze God komt.
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (Hebr. 1, 1-6)

Uit de brief aan de Hebreeën

1              Nadat God vroeger vele malen en op velerlei wijze tot de vaderen gesproken had door de profeten,
2           heeft Hij nu, op het einde van de dagen, tot ons gesproken door de Zoon, die Hij tot erfgenaam gemaakt heeft van al wat bestaat, door wie Hij ook het heelal heeft geschapen.
3           Hij is de afstraling van Gods heerlijkheid en het evenbeeld van zijn wezen, en Hij houdt alles in stand door zijn machtig woord. En na de reiniging van de zonden te hebben voltrokken, heeft Hij zich neergezet aan de rechterhand van de majesteit in den hoge,
4           even hoog verheven boven de engelen als de naam, die zijn erfdeel is geworden, de hunne overtreft.
5           Want tegen welke engel heeft Hij ooit gezegd:
Ik zal voor Hem een Vader zijn,
en Hij zal voor Mij een Zoon zijn?
6           Wanneer Hij evenwel de eerstgeborene
opnieuw de wereld binnenleidt, zegt Hij:
Alle engelen van God moeten zich voor Hem neerwerpen.
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Joh., 1, 1-18)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Johannes

1                     In het begin was het woord, en het woord was bij God,
en het woord was God.
2           Het was in het begin bij God.
3           Alles is door Hem ontstaan, en buiten Hem om is er niets ontstaan.
Wat ontstaan was,
4           had leven in Hem, en het leven was het licht van de mensen.
5           Het licht schijnt in de duisternis, en de duisternis kon het niet aan.
6           Er is een mens geweest, een gezondene van God; zijn naam was Johannes.
7           Hij kwam als getuige: hij moest getuigen van het licht,
opdat allen door hem tot geloof zouden komen.
8           Hij was niet het licht, hij moest getuigen van het licht.
9           Het ware licht was er, dat elke mens verlicht
en dat in de wereld moest komen.
10         Het was in de wereld, een wereld die door Hem was ontstaan,
en die wereld heeft Hem niet erkend.
11         In zijn eigen huis is Hij gekomen,
en zijn eigen mensen hebben Hem niet opgenomen.
12         Aan diegenen die Hem toch opnamen,
heeft Hij het vermogen gegeven om kinderen te worden van God:
aan hen die geloven in zijn naam.
13         Niet langs de weg van het bloed,
niet door de begeerte van het vlees of door mannelijk streven,
maar uit God zijn ze geboren.
14         Ja, het woord is vlees geworden!
Hij is onder ons zijn tent komen opslaan
en we hebben zijn heerlijkheid gezien,
de heerlijkheid die Hij als eniggeboren Zoon aan de Vader ontleende, vervuld als Hij was van genade en waarheid.
15         Van Hem legt Johannes getuigenis af
en zijn verklaring luidt:
`Hem bedoelde ik toen ik zei:
`Hij die na mij komt, is mijn meerdere, want vóór mij was Hij er al.’
16 Van zijn volheid hebben wij allen ontvangen, genade op genade.
17 Want is de wet gegeven door Mozes, de genade en de waarheid zijn gebracht door Jezus Christus.
18 Niemand heeft God ooit gezien, maar de eniggeboren God, die rust aan het hart van de Vader, Hij heeft Hem doen kennen.
KBS Willibrord 1995

Of:

Evangelie (evangelie Middernachtmis)

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas

1           In die dagen vaardigde keizer Augustus een decreet uit
dat de hele wereld zich moest laten registreren.
2           Deze eerste registratie vond plaats
toen Quirinius gouverneur van Syrië was.
3           Allen gingen op weg om zich te laten inschrijven,
ieder in zijn eigen stad.
4           Zo ook Jozef; hij ging van de stad Nazaret in Galilea naar Judea,
naar de stad van David, Betlehem genaamd,
omdat hij uit het huis van David stamde,
5           om zich te laten inschrijven, samen met Maria,
zijn verloofde, die zwanger was.
6           Terwijl ze daar waren
kwam voor haar de tijd dat ze moest bevallen,
7           en ze baarde een zoon, haar eerstgeborene;
ze wikkelde Hem in doeken en legde Hem in een voerbak,
omdat er geen plaats voor hen was in het gastenverblijf.
8           Er waren daar in de buurt herders,
die in het veld overnachtten om de wacht te houden bij hun kudde.
9           Opeens stond er een engel van de Heer bij hen
en de heerlijkheid van de Heer omstraalde hen.
Ze schrokken hevig.
10         Maar de engel zei:
`Schrik niet, want ik heb een goede boodschap voor u,
een grote vreugde voor het hele volk.
11         Vandaag is in de stad van David uw redder geboren;
Hij is de Messias, de Heer.
12         Dit is het teken voor u:
u zult een kind vinden dat in doeken is gewikkeld
en in een voerbak ligt.’
13         Plotseling was er bij de engel een heel leger uit de hemel;
ze loofden God met de woorden:
14         `Glorie aan God in de hoogste hemel,
en op aarde vrede onder de mensen
in wie Hij een welgevallen heeft.’
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

God, wij geloven dat Gij het begin zijt in alles en van alles.

Wij geloven dat Gij onze Vader zijt,
die zin geeft aan ons leven
en ons hebt geschapen voor een eindeloos geluk.

Wij geloven, dat Gij uw Zoon, Jezus Christus,
geboren uit Maria,
Mens hebt laten worden zoals wij.

Wij geloven dat Hij gekomen is,
om ons de weg te wijzen naar een betere wereld
en dat Hij door zijn dood
zich geheel aan ons heeft gegeven,
en zich met U, weer heeft verenigd.
Wij geloven, dat Gij ons de heilige Geest hebt gezonden:

In wie wij de gemeenschap vormen van uw Kerk,
ten dienste van de mensen.
Daarom willen wij Christus volgen op zijn weg,
naar een betere wereld.
Dan zult Gij, ook ons zult opnemen in uw Koninkrijk,
dat verder reikt dan alle tijden. Amen.

Voorbeden 1


-Kerstmis,
een feest van blijheid
omdat een Kind onder ons is geboren,
Mens en God tegelijk.
God die spreekt tot jou en mij
in de eenvoud van een Kind.
Daarom vieren wij feest in blijheid.
Laten wij bidden om blijheid.
Wij steken daarvoor een kaarsje aan.

-Kerstmis,
een feest van eenvoud:
omdat de herders, – marginalen -,
als eersten de ster zagen
en het Kind mochten zien.
Het is een waarschuwing voor onze zelfgenoegzaamheid.
De eenvoud van het Kind
spreekt tot het hart.
Daarom vieren we feest in eenvoud.
Laten wij bidden om eenvoud.
Wij steken daarvoor een kaarsje aan.

-Kerstmis,
een feest van vrede:
omdat het Kind spreekt
tot allen die van goede wil zijn,
die het goed menen met elkaar.
En meestal zijn wij ook wel van goede wil,
zeker op een dag als vandaag.
Maar het feest van vrede duurt meestal niet zo lang.
Laten wij bidden om vrede.
Daarom steken wij een kaarsje aan.

-Kerstmis,
een feest van liefde.
Liefde van de moeder en het kind,
liefde van de ouders voor elkaar.
Liefde van jonge mensen die elkaar graag zien.
En liefde ook van de mensen onder elkaar:
een glimlach, een schouderklopje, een bemoedigend woord.
Laten wij bidden om liefde.
Wij steken daarvoor een kaarsje aan.

-Kerstmis,
een begin,
elk jaar opnieuw.
Misschien heeft het Kind het zo wel gewild,
als een voortdurend herhaalde herinnering
aan het goede en schone dat in ons allemaal zit.
Als een herinnering ook dat dit onze opdracht is,
nu met Kerstmis,
maar ook alle dagen, een heel jaar lang.
Laten wij bidden om elke dag opnieuw te kunnen beginnen.
Daarvoor steken wij een kaarsje aan.

Voorbeden 2

Op de dag van Gods menswording
bidden wij tot Hem.

-God, er zijn onder en in ons nog zo veel krachten
die mensen verhinderen te worden
waartoe Gij hen in uw liefde hebt bestemd.
Geef ons daarom profeten en godsmannen en -vrouwen
die met goede woorden en daden mensen helpen
om structuren van onrecht en onderdrukking te doorbreken.
Laten we bidden…

-Wij vragen uw licht voor de zovelen
die moedeloos en lusteloos in het donker
achter ramen verscholen blijven zitten
omdat er in het drukke leven buiten
eigenlijk geen plaats meer voor hen is,
want ze zijn ziek, oud, invalide
of gewoon maar uitgerangeerd omdat er geen werk meer is.
Laten we bidden…

-Wij bidden voor elkaar.
Help ons zo menselijk te worden
dat wij anderen niet van ons vervreemden
– zelf groot en sterk, gezond en actief
en de ander daardoor klein en alleen.
Help ons, U achterna,
meer mens te worden voor elkaar,
geschapen als we zijn naar uw beeld en gelijkenis.
Laten we bidden…
                                                           J. Micklinghoff o.p.

Gebed over de gaven 1

God,
Gij zijt niet als een machtige Vorst op deze wereld gekomen,
maar als een klein, weerloos Kind.
In eenvoudige symbolen wilt Gij ons nabij blijven:
in een kruis, in gebroken en gedeeld Brood en in Wijn.
Daarom leggen wij deze tekens, samen met onze gaven op dit altaar.
Wil ze zegenen, God. Amen.

Gebed over de gaven 2

Heer, onze God,
ziehier een tafel en wat brood,
een beker met wijn,
gewone dingen van elke dag en van elk huis.
Het brood dat wij breken
is om uit te delen
en de beker met wijn
is een teken van ons vreugdevol samenzijn.
Wij vragen U,
aanvaard deze gaven in deze feestelijke nacht/op deze feestelijke dag
als teken van onze verbondenheid met U,
door Christus Jezus, onze Heer. Amen.
Alline Buellens

Tafelgebed 1 (thema: Licht)

Gij,
die de duisternis niet hebt laten heersen
over de mensen
maar het licht hebt geschapen
waarin zij elkaar konden zien en liefhebben,
wij danken U, God.

Gij ,
die de duisternis
niet hebt laten heersen
over het leven
maar het licht hebt geschapen
waarin woorden of daden helder werden
wij danken U, God.

Gij,
die de duisternis
niet hebt laten heersen
over ons bestaan
maar in Jezus Christus
Licht zijt geworden
voor de hele wereld,
wij danken U, God
en huldigen U met de woorden:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.

In Hem,
Jezus Christus,
kwam uw Licht over de wereld,
kregen de dingen hun ware betekenis
en de mensen hun echte gestalte.
Heel zijn leven was liefde,
ook toen Hij
de laatste avond van zijn leven
met zijn vrienden samen was.

Hij heeft toen het brood genomen,
U, God, gedankt en gezegend,
het brood gebroken en aan zijn leerlingen doorgegeven
met de woorden:
‘Neem en eet,
dit is mijn Lichaam, mijn Leven voor u,
gebroken en gegeven.’

Zo heeft Hij ook de beker genomen,
U opnieuw gedankt en gezegend
en de beker aan zijn leerlingen gegeven
met de woorden:
‘Neem en drink,
dit is de beker met mijn Bloed.
Het wordt voor u vergoten
tot vergeving van de zonden.
Blijf dit doen tot mijn gedachtenis.’

Daarom nemen we hier dit brood en deze beker
en gedenken
dat Hij door zijn lijden, dood en verrijzenis
licht heeft gebracht over ons bestaan.

Wij gedenken
dat Hij ons nabij blijft
als een weldadig licht
zodat we niet meer in duisternis dwalen.

En wij bidden om zijn Geest:
dat er licht mag komen
over ons spreken en zwijgen,
over ons doen en laten.

Dat er licht mag komen in onze wereld,
licht van gerechtigheid en liefde
zodat mensen en volken
kleurrijker worden voor elkaar.
Dat er licht mag komen
over uw Kerk, uw huis op aarde,
zodat ze schijnen mag
als een baken van hoop en belofte
voor de wereld.

Dit vragen wij U door Jezus Christus
uw Licht in de wereld
die met U en de Geest
ons bidden doet tot God onze Vader.
Onze Vader…

Tafelgebed 2

God, onze Vader,
wij danken U op deze kerstavond/dag
voor de komst van Jezus, uw Zoon in ons midden.
We danken U
omdat Hij verlossing kwam brengen aan de mensen.
Wij danken U omdat die verlossing geldt voor ieder van ons.
Wij bidden U, God,
laat die redding en bevrijding steeds meer voelbaar en zichtbaar worden. Redding voor mensen die ten onder gaan aan schuldgevoel.
Bevrijding voor mensen die worden klein gehouden.
Verlossing voor hen die niet meer weten wat vrede is,
omdat zij voortdurend moeten leven te midden van oorlog en ruzie.
Wij loven en danken U voor de komst van uw Zoon Jezus
en zingen U het loflied toe:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.

Wij danken U, God,
voor het voorbeeld van Jozef en Maria,
die ons geleerd en voorgeleefd hebben hoe vruchtbaarheid kan groeien
waar mensen hun leven uit handen geven.
Zij creëerden de ruimte en de thuis
waarin Gij mens zijt geworden,
waarin uw Woord Liefde werd
en uw Licht de duisternis overwon.

Wij danken U, God,
voor de herders in het open veld
die uw Woord hebben beluisterd
en ons voorgingen naar Bethlehem,
hoe eenvoudig van hart zij ook waren.
Wij danken U om allen die vandaag in ons midden als herders leven,
kwetsbaar en klein, zonder pretentie maar met een open hart voor U.

Wij danken U, God,
voor allen die een stal aanbieden
aan wie geen plaats vindt in de herberg van het leven.
Voor hen die het mogelijk maken
dat Gij, ook vandaag nog, geboren kunt worden in deze wereld.
Wij danken U om hen die hun hart een kribbe laten zijn
waarin uw gekwetste mensen rust en veiligheid vinden.
In hen wordt Gij vandaag opnieuw geboren.

Wij danken U, God,
voor de wijzen uit het Oosten die ons tot voorbeeld zijn
om steeds onze eigen ster te volgen naar U toe.
Zij leerden ons dat, na ieder oponthoud, Gij U toch weer laat vinden.
Wij danken U voor allen die vandaag
met de kracht van het geloof
een ster ter beschikking stellen
om U te vinden in deze oververlichte wereld.

Wij danken U, God,
dat Gij ons nabij gekomen zijt,
zo teder en menselijk mogelijk in Jezus,
uw Zoon en Kind van mensen.
Wij danken U dat Hij ons geleerd heeft
dat Gij ook vandaag ons nabij zijt
overal waar mensen,
kwetsbaar en weerloos,
tot leven worden gebracht en ruimte krijgen om te groeien.

Wij danken U, God,
dat Jezus, uw Zoon, ons in leven en sterven
deze weg getoond heeft
toen Hij de avond voor zijn lijden en dood
brood nam en tot U het dankgebed sprak.
Hij brak het brood en gaf het aan zijn leerlingen terwijl Hij zei:
‘Neem en eet hiervan gij allen,
want dit is mijn Lichaam, mijn Leven,
dat voor u gegeven wordt.’

Zo nam Hij ook de beker met wijn en sprak opnieuw het dankgebed.
Hij gaf hem aan zijn leerlingen en sprak:
‘Neem deze beker en drink hier allen uit,
want dit is de beker van het nieuwe altijddurende Verbond tussen God en mensen,
dit is mijn Bloed dat voor u en alle mensen wordt vergoten
tot vergeving van de zonden.
Blijft dit doen om Mij te gedenken.’

Verkondigen wij het mysterie van het geloof.

Als wij dan eten van dit Brood en drinken uit deze Beker,
verkon­digen wij de dood des Heren, totdat Hij komt.

Wij danken U, God,
voor het levensverhaal van Jezus van kribbe tot kruis:
hoe Hij opgekomen is voor allen die klein en weerloos door het leven gaan,
hoe Hij zieken en zondaars heeft opgenomen in zijn liefde,
hoe Hij aan ons leven gaf voor eeuwig
door zelf te sterven op het kruis.
Wij danken U dat Gij Hem terug hebt opgenomen bij U.
Wij danken U, God,
dat Gij ook ons nabij blijft,
vandaag en ons hele leven.

Wij bidden U om de heilige Geest.
Dat Hij ons gevoelig mag maken
voor het wonder en de boodschap van het kerstgebeuren.

Wij danken U, God,
dat Gij ons nabij blijft in de vele mensen
met wie wij het wonder van menselijke nabijheid mogen beleven:
mensen die ons voorgingen op deze weg,
mensen die ons de weg wijzen doorheen dit gelovig leven,
vrienden, die ons bij de hand nemen en bemoedigen
en zo aan ons het wonder van uw mens-worden laten gebeuren.

Voor dit alles danken wij U, God,
Gij die met uw Zoon en de heilige Geest
leeft, nu en in eeuwigheid. Amen.
naar Goes

Onze Vader

Met het Kind dat ons geboren werd,
zoals dit Kind het ons geleerd heeft,
zo willen wij bidden tot zijn en onze Vader:
Onze Vader…

God beloofde dat zijn Zoon zal wederkomen
om ons allen op te nemen in zijn Rijk dat komen zal.
Daarom kunnen wij hoopvol uitzien
naar de komst van Jezus Messi­as, zijn Zoon.
Want van U is het Koninkrijk,…

Vredeswens 1

Heer, Jezus Christus,
Gij hebt ons vrede toegezegd.
Geef dan vandaag uw kerstvrede
aan hen die doorgaans vergeten worden,
aan hen die verdrukt en vernederd worden,
aan hen die leven in oorlog en geweld,
aan hen die het moeilijk hebben in het leven.
En geef die vrede ook aan ons allen,
dat wij ze ronddragen met open handen.
Vervul uw eens gedane belofte
en maak ons allen één,
Gij die leeft in eeuwigheid. Amen.
De vrede van de Heer zij altijd met U.
En laten wij die vrede ook aan elkaar toewensen.
Beveren

Vredeswens 2
Kil en koud is onze wereld.
Zonder hartelijkheid, gerechtigheid en vrede
zijn velen het kind van de rekening…
Een wereld zonder ‘Sjaloom’ heet dat in de bijbel.
Maar die bijbelse vrede kan hier telkens weer opnieuw beginnen,
eenvoudig als een handdruk of een kus.
Een kleine vlam,
begin van warmte en licht in onze omgeving.
Een kleine vlam die kansen en kleur geeft
en zo een vuur wordt dat niet meer te doven is.
De vrede van de Heer zij altijd met u.
En geven wij die vrede met een hartelijk gebaar aan elkaar door.

Lam Gods

Communie 1

Toen de herders hoorden dat Jezus geboren was,
gingen zij op zoek en vonden Hem in Bethlehem.
Moge wij de Heer hier vinden
nu wij het Brood breken en delen in zijn naam.
Heer, ik ben niet waardig…

Communie 2

Wij mogen de stal binnengaan en ontvangen wat die ons te bieden heeft:
de liefde van een Kind
de zorg van Maria en Jozef,
de blijheid van de herders
en de vrede van de engelen.
Wij mogen samen aan tafel gaan
en ontvangen wat deze tafel ons te geven heeft:
licht in overvloed,
vreugde en hoop,
de nabijheid van Jezus,
God in ons midden.
Heer, ik ben niet waardig….

Bezinning 1

Mochten we een beetje gelijken op de bewoners van de kerststal…

Een beetje op Maria:
meewerkend met Gods genade
in overgave en in groot geloof.

Een beetje op Jozef:
dat je iets mag hebben van de bescheidenheid en trouw
waarmee hij zijn verantwoordelijkheid heeft gedragen.

Een beetje op de engelen:
boodschappers van goed nieuws,
van vrede, vreugde en geluk.

Een beetje op de herders:
die hun schapen leiden en beschermen.

Een beetje op de ezel:
een-en-al-oor, luisterbereid en veel verdragend.
Mocht je iets hebben van zijn koppige trouw
om door te zetten op de goede weg.

Een beetje op de os,
het dier dat trekt:
we hebben nood aan
voortrekkers en spoortrekkers.

En veel, heel veel op het Kind:
dat ook in jou iets mag doorstralen
van het echte leven
en dat in jou
de Liefde onweerstaanbaar wordt,
iedereen verwarmend.
naar Goes

Bezinning 2

Je hoeft niet veel te zeggen
wanneer je naar de kerststal gaat.
Weet dat je de vrede vindt
als je dit Kind maar binnenlaat.

Je hoeft geen schatten mee te dragen,
wanneer je naar de kerststal gaat.
Weet dat voor dit Kind
een klein gebaar volstaat.

Je hoeft niet lang te blijven,
wanneer je naar de kerststal gaat.
Als je maar begrepen hebt,
wat dit Kind te wachten staat.

Je hoeft niet bang te zijn
wanneer je naar de kerststal gaat.
Dit Kind legt weer de rust
op jouw vermoeid gelaat.

Je hoeft niet veel te wensen,
wanneer je naar de kerststal gaat.
Weet dat in het nieuwe jaar,
dit Kind je nooit verlaat.

Bezinning 3

Kerstmis…
Het is….
het Kindje laten geboren worden in een stal,
feest vieren, eenvoudig en sober,
denkend aan al die kleine mensen, ook hier vlakbij ons.

Kerstmis….
Het is….
als Jozef en Maria zorgend willen leven
voor de mensen
die onze liefde het meest nodig hebben.

Kerstmis ….
Het is….
als Herders de handen vol hebben om te geven,
gratis, zomaar voor niets,
kunnen bidden en zingen met open handen.

Kerstmis ….
Het is …
een engel voor een mens worden.
De droom van God over deze wereld:
de vrede zelf proberen waar te maken.

Kerstmis ….
Het is…
als de Wijzen uit het verre oosten
die het Kindje hun geschenken geven
en toch weten dat het nooit rijk zal worden.
Want alles wat God heeft,
schenkt Hij weer weg aan de anderen.

Slotgebed 1

God, onze Vader,
wij danken U voor dit vreugdevol samenzijn.
Help ons op deze kerstavond/dag
te geloven in het wonder dat een betere wereld mogelijk is,
als we naar Jezus’ voorbeeld mensen van licht worden.
Moge Gods Geest ons kracht en moed schenken
om het licht van Kerstmis te laten schijnen
in ons eigen hart en in ons eigen huis,
voor alle mensen dichtbij en ver weg.
Dit vragen we voor elke dag van ons leven. Amen.
Ekeren

Slotgebed 2

Heer, onze God,
met vreugde hebben we
de geboorte gevierd van uw Zoon,
Kind van vrede, Licht van de wereld.
Maak dat de Boodschap van Kerstmis
te zien is in onze daden,
te horen in ons spreken
en te voelen in ons omgaan met elkaar.
Zend ons als liefdevolle kerstmensen.
Laat ons meewerken aan uw droom:
licht en vrede voor elke mens op aarde.
Dit vragen wij U, vandaag en alle dagen. Amen.
Beveren

Kerstwens

Als je ooit,
op zoek naar leven,
een plek vindt
waar mensen
– godvergeten ongeweten –
elkaar dragen,
weet dan:
dit is Bethlehem vandaag.

Namens het parochieteam
hoop ik dat u thuis
een beetje Bethlehem kunt vinden
en dat deze geloofsgemeenschap
een beetje Bethlehem mag worden.
Van harte een zalig Kerstfeest!

Zending en zegen

Kerstmis
een dag van licht en vrede.
Dat kan,
als we Gods vrede
straks mee naar huis nemen.
Dat kan,
als we licht en vrede delen met alle mensen
die we vandaag en morgen tegenkomen.
God moge ons daarbij zegenen
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.
naar Lovendegem                  

 

Zondagsvieringen

© Schilde-Bergen
Parochie Onze-Lieve-Vrouw-ten-Hemel-Opgenomen
Voor sommige onderdelen worden meerdere suggesties aangeboden, zodat die teksten kunnen gekozen worden die het best aansluiten bij het thema van de homilie. Van de  teksten zijn  de auteurs niet altijd bekend.Waar dit wel het geval is, worden ze uitdrukkelijk vernoemd.