Zondagslezingen in begrijpelijke taal

Hendrik Van Moorter

De zondagslezingen in begrijpelijke taal uit Oud Testament en Paulus voor het A-, B- en C-jaar zijn compleet nu ook Paulus A-jaar verschenen is. De teksten werden herschreven door psychiater en lekendominicaan, Hendrik Van Moorter, enthousiaste medewerker van Catechesehuis. De definitieve tekst kwam tot stand met de medewerking van een vaste ploeg.  De Bijbellezingen ontstonden in een ver verleden. Taal en cultuur van toen is nu vaak moeilijk te begrijpen. Daarom nam Catechesehuis het initiatief om de lezingen te herschrijven in een begrijpelijke taal, natuurlijk trouw aan de oorspronkelijke betekenis.  Alle lezingen worden ingeleid om auteur, context en inhoud beter te begrijpen. Het is dan ook wenselijk om die inleiding mee voor te lezen. De zes boeken zijn bedoeld als lectionarium voor de zondagsliturgie. Daar komen ze ten volle tot hun recht. Het gehele pakket is momenteel uitzonderlijk verkrijgbaar aan een gunstprijs van 30 euro. De boeken kunnen besteld worden door te klikken op www.catechesehuis.be

 

James Mallon : Missionaire kerk meer dan parochie alleen


In de lente van 2020 zou hij naar Oudenbosch in Nederland komen. Duizend katholieken hadden zich aangemeld. Op het laatste moment kon de happening niet doorgaan wegens corona.  Het enthousiasme over “Als God renoveert” was enorm. In dit boek spitste James Mallon zich toe op een aantal basiselementen die een nieuw élan voor de kerk konden bevorderen. Het ging over identiteit, missie en leerling van Jezus worden. Het succes was enorm. Vooral het enthousiasme dat JM uitstraalde leek een algemene revival van de katholieke kerk in te luiden. Ook de bisschoppen deelden het enthousiasme. In plaats van een krimpende kerk waarmee ze in de laatste decennia te worstelen hadden zagen ze kansen  voor een nieuw élan.

Lees meer

Een kunstwerk van wereldformaat

Een kunstwerk van wereldformaat
Ignace D’hert o.p.

Het zou een geweldig jaar worden. Het gerestaureerde Lam Gods van de gebroeders Van Eyck keert terug naar de Sint Baafskerk te Gent. Na jaren zorgvuldige restauratie neemt het weer zijn oorspronkelijke plaats in. In alle toonaarden wordt de lof gezongen van het kunstwerk dat geldt als een topstuk van ons werelderfgoed.  Eén van de frequente commentaren heeft betrekking op het lam dat centraal staat in het middenste onderpaneel. "Heb je die ogen gezien? Hoe het ons aankijkt?" Gerestaureerd komt de expressie van de ogen inderdaad over alsof je persoonlijk  wordt geappelleerd.   

Lees meer

De nieuwe wijn van de dominicaanse spiritualiteit

De nieuwe wijn van de dominicaanse spiritualiteit. Een drank die geluk heet.

In dit levendige, meeslepende boek benoemt en bejubelt Paul Murray o.p. de aspecten van de dominicaanse traditie die het hart uitmaken van haar spiritualiteit. De dominicaanse traditie is in het verleden vaak erudiet en intellectueel genoemd, en met reden. Maar de stemmen en de levens van de dominicanen die we in dit boek ontmoeten, waren ook op een uitzonderlijke manier apostolisch, uitbundig, evangelisch, durvend, mystiek en krachtig. Van in het begin toonde de dominicaanse geest een grote openheid voor de wereld. Dominicanen als Thomas van Aquino, Jordanus van Saksen en Catharina van Siena waren niet alleen onvergetelijk in hun lofzang op de genade, maar waren ook overtuigde verdedigers van de natuur in mens en wereld.

Lees meer

Godsverbondenheid

Wat is dominicaanse spiritualiteit? Van de stichter van de orde der predikbroeders, de Heilige Dominicus, zijn nauwelijks geschriften bewaard gebleven. Over zijn leven weten we meer. Het is tot op vandaag een belangrijke inspiratiebron voor wie zich aansloten bij de dominicaanse traditie. In de geschiedenis die zij samen vormen, is het antwoord te vinden op de vraag naar hun spiritualiteit, hun drijfveren en hun verwachtingen. De dominicaanse spiritualiteit is doordrongen van een sterke verbondenheid met God.

Lees meer

James Mallon “Als God renoveert”

Divine renovation: “Als God renoveert”. Met vaste hand word je als lezer meegevoerd in een proces van herbronning naar een authentieke geloofshouding. James Mallon (JM) is een begeesterd man die geen vrede heeft met de lauwheid van zoveel “gewoonte-gelovigen”. Nog minder kan hij overweg met mensen die nauwelijks (nog) iets met de kerk te maken hebben maar die wel  de charmes van kerkelijke feesten en rituelen willen meepikken. Eigenlijk staan ze het proces van kerkopbouw zoals hij het verstaat in de weg. Uiteraard is iedereen welkom in de kerk maar het moet toch ook meteen duidelijk worden gemaakt dat geloof een engagement vraagt. Dat geldt ook voor de zogeheten “rites de passage”. Mensen die hun kinderen laten dopen moeten beseffen dat het niet in eerste instantie gaat om een uiting van dankbaarheid om het geschenk dat hen te beurt is gevallen. Het gaat ook niet om een zegening of een gebed om geborgenheid of om een veilige toekomst. Het gaat om de opname van dit kind in een christelijke geloofsgemeenschap. Deze gemeenschap wordt gedragen door een aantal specifieke kenmerken. Het duidelijkst komt dit tot uiting inde  regelmatige deelname aan het sacramenteel leven van de kerk. JM wil werk maken van een nieuwe evangelisatie. Naarmate het boek vordert wordt dit steeds duidelijker en wordt ook de inhoud van het engagement en van de evangelisatie concreter ingevuld.

Lees meer

Tom Wright : Paulus, een biografie

Ignace d'Hert

Sprekend over het jodendom (en een joodse geloofshouding)  is het goed te beseffen dat het gaat om een hele levenswijze en levensstijl. Het gaat niet om “religie” in de moderne betekenis van het woord. Het jodendom is iets wat de hele persoon en het hele leven omvat en doordringt.

In de ogen van Saulus vormden de volgelingen van Jezus aan afwijking van de overlevering van de vaderen. Daarom was Saulus (“ijveraar”) ervan overtuigd dat die beweging moest gestopt worden. Ze stond de komst van Gods koninkrijk namelijk in de weg.

Lees meer

Predikbroeders in woord en daad

Op vraag van de Vlaamse dominicanen heeft de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen van de KU Leuven een boek samengesteld waarin de recente geschiedenis van de dominicanen in Vlaanderen centraal staat. De rode draad in het onderzoek is de verkondiging of prediking 'in woord en daad', die tot het wezen van het dominicaans leven behoort. Of het nu gaat om spirituele, theologische, culturele, sociale of politieke kwesties, de dominicanen hebben, tot vandaag, steeds blijk gegeven van wat in hun motto Veritas besloten ligt: ze zijn rusteloze Godszoekers die doorheen de tijd hun leven in dienst stellen van de steeds weer te ontdekken waarheid. De predikbroeders hebben op hun eigen wijze het verhaal van Dominicus gestalte gegeven in de geschiedenis van kerk en maatschappij in Vlaanderen.

Hiervan wil dit boek een weerslag bieden. Met bijdragen van Dries Bosschaert, Marcel Braekers, Mark De Caluwe, Bernard de Cock, Georges De Schrijver, Ignace D'hert, Leo Kenis, Mathijs Lamberigts, Anton Milh, Toon Osaer, Stephan van Erp, Dries Vanysacker en Sander Vloebergs.

Meesters in spiritualiteit

Marcel Braekers

This book is about mysticism, but it's also about everyday life, about the things that you come across, about desires and dreams, about openness and uninhibited listening to each other, and about listening and wait to experience something of the primeval ground to When everything is founded. The attitude of not-knowing know?? is so basic that they to everything: to the mundane and obvious dealings with each other, but also to fundamental questions of philosophy and theology or to the basic attitude of psychotherapy.
Meister Eckhart (1260-1328) is a safe guide. He was a Dominican and is one of the founders of the Dominican spirituality. Eckhart was a homo universalis, a man who both the Church father Augustine and the Jewish philosopher Maimonides read and quoted from the head. He was both inspired by the Greek Aristotle as Averroës, the Arab by the rationally thinking theologian Thomas Aquinas and the intuitive mystica Margareta Porete. His lyrics are an invitation to an interfaith dialogue. He was one of the first who preached and wrote in the vernacular, and that separating a clerical thinking too.

Een weg van verstilling

Marcel Braekers

Meister Eckhart staat meer dan ooit in de belangstelling van veel zoekende mensen. Eckhart lezen is een proces doormaken waarbij je stilaan meer en meer durft loslaten wat zo veel eeuwen als onbetwijfelbare zekerheid werd verkondigd, maar als denken of als taal achterhaald is. Zo’n proces werkt heilzaam als het loslaten van voorstellingen die een mens verknechten of doen ineenkrimpen van angst of schuldgevoel. Veel al te menselijke zekerheden vallen weg en de kern duikt op: de Naam ‘Ik ben die zal zijn’, ‘Ik zal met je meegaan’.

In dit boek verzamelt en becommentarieert Eckhartkenner Marcel Braekers teksten van Meister Eckhart. Hij geeft ook een boeiende inleiding over de tijd waarin Eckhart leefde en wat zijn visie is.

Met nieuwe ogen en een nieuw hart

Stephan van Erp & Anton Milh

De dienstbaarheid die religieuze ordes en congregaties in het verleden steeds op zich hebben genomen, is in onze tijd niet vanzelfsprekend meer. Heel wat dimensies van deze dienstbaarheid, zoals onderwijs en zieken- of armenzorg, zijn vandaag overgenomen door de staat of door professionele organisaties. Bovendien zijn de meeste ordes en congregaties sterk uitgedund door het uitblijven van nieuwe roepingen, waardoor het engagement door steeds oudere (en steeds minder) schouders gedragen dient te worden. Toch behoort het element van dienstbaarheid wezenlijk tot het religieuze leven, of het nu gaat om actieve of om contemplatieve ordes en congregaties. De uitdagingen zijn legio: enerzijds moeten reeds bestaande vormen van dienstbaarheid opnieuw overdacht en geëvalueerd worden, anderzijds moet er gezocht worden naar nieuwe ideeën en initiatieven, waardoor het religieuze leven kan worden vernieuwd in en voor onze tijd.

Met bijdragen van Didier Croonenberghs, Maaike De Haardt, Lieve Dirken, Brian Heffernan, Rob Hoogenboom, Anton Milh, Emilio Platti, Stephan van Erp en Steven Wielandts.

De leeuw en het lam

Patrick Lens

Dit boek gaat over menselijke groei, spiritualiteit en psychotherapie en de genezende kracht van de christelijke mystiek. De leeuw en het lam staan symbool voor het integreren van emoties zoals woede en verdriet, kwaliteiten als zachtheid en aanpreekbaarheid, maar ook kracht. Ik hoop met dit boek mensen aan te spreken dit met het thema "spiritualiteit en therapie" bezig zijn, en die vanuit dit oogpunt de christelijke spiritualiteit en de christelijke mystiek meer willen verkennen. Over de auteur Patrick Lens (°1963) is dominicaan, dr. theologie (K.U. Leuven) en gestalttherapeut. Hij is verantwoordelijke voor studentenpastoraal in Brussel, doceert fundamentele en systematische theologie in Nederland en leidt spirituele retraites. Hij is lid van de groep Prisma (christelijke werkgroep rond geloof en psychologie) en heeft ook een individuele praktijk als gestalttherapeut.

Blijf op de hoogte !

Blijf op de hoogte en meld u aan voor onze nieuwbrief !